You are here: Foswiki>Devel Web>SindicaCMIgl (23 May 2006, AlsteR)Edit Attach

Portugu\xEAs(galego) | Galego (RAG) | Espa\xF1ol | Local.English

O CMI Galiza disponibiliza os editoriais e as not\xEDcias nun formato que te permite inclu\xEDlas no teu sitio web ou mesmo mostralas directamente no teu navegador mentras navegas por outras p\xE1xinas. Esto \xE9 o que se chama "sindicaci\xF3n de contidos", e nesta p\xE1xina explicamos c\xF3mo podes sindicarte aos editoriais e \xE1s not\xEDcias que aparecen no CMI Galiza, no CMI Portugal ou no CMI Global de Indymedia.

Desta forma, cada vez que un novo editorial ou unha nova not\xEDcia sexa publicada en calquera deses tres sitios, aparecer\xE1 autom\xE1ticamente no teu sitio web ou directamente no teu navegador. No caso do CMI Galiza, poder\xE1s ademais mostrar un listado s\xF3 de aquelas not\xEDcias que se correspondan cun determinado t\xF3pico (l\xEDngua, muller, autodeterminaci\xF3n...) do teu interese.

Sindicaci\xF3n no teu navegador (Firefox)

A sindicaci\xF3n no navegador significa que poder\xE1s mostrar un listado actualizado dos editoriais e noticias do CMI Galiza na barra esquerda do teu navegador (Firefox). A vantaxe \xE9 que poder\xE1s mostrar en todo momento un listado actualizado das not\xEDcias que son publicadas no CMI Galiza mentras navegas ao mesmo tempo por outras p\xE1xinas.

Para facer esto, s\xF3 tes que instalar a extensi\xF3n Sage e despois indicarlle a ubicaci\xF3n do ficheiro que che interesa mostrar.

Instalaci\xF3n de Sage

 1. Se xa tes instalado o Firefox, pasa ao punto 2. Caso de que non o te\xF1as instalado, vaite a http://www.mozilla.org/products/firefox/ , descarga o programa e inst\xE1lao do modo habitual.
 2. Vai agora \xE1 p\xE1xina de instalaci\xF3n do Sage: http://sage.mozdev.org/installation.html
 3. Fai click en "click here to install"
 4. Aparecer\xE1che unha xanela no navegador; pulsa "install now" ou a opci\xF3n correspondente no teu idioma.
 5. Agarda a que termine a descarga
 6. Cando termine a descarga, pecha o navegador (todas as xanelas que te\xF1as abertas)

Configuraci\xF3n

 1. Reinicia o navegador. Vaite a "Tools" (Ferramentas) e escolle "Sage"
 2. Ver\xE1s que se desprega unha barra lateral \xE1 esquerda. Clica en "Options" e despois "Manage Feedlist"
 3. Clica "New Bookmark" (Novo Marcador)
 4. Na nova xanela que se desprega, indica no Campo "Location" a ubicaci\xF3n do ficheiro RDF que che interesa (mira o listado "Ubicaci\xF3n dos Ficheiros RDF do CMI Galiza" abaixo nesta mesma p\xE1xina)
 5. Enche tam\xE9n o campo "Name" cun nome descriptivo; por exemplo CMI Galiza.
 6. Preme "Ok".

Feito esto, xa tes instalado o Sage e configurado para mostrar as not\xEDcias do CMI Galiza. Ver\xE1s que no recadro superior da barra lateral aparecer\xE1 unha entrada "CMI Galiza" (ou o que puxeras no campo "Name"). Se clicas nela, ver\xE1s que se desprega o listado de not\xEDcias que escolleras.

Para sindicarte aos contidos do CMI Portugal ou do CMI Global da Indymedia, engade un novo marcador seguindo os pasos detallados para a configuraci\xF3n do Sage, substitu\xEDndo o RDF do CMI Galiza polo RDF do CMI correspondente. Podes ter tantos marcadores como ficheiros RDF te\xF1as dispon\xEDbeis.

Ubicaci\xF3n dos ficheiros RDF

ATENCI\xD3N: Neste momento estamos po\xF1endo a andar o sistema de sindicaci\xF3n no CMI Galiza; poder\xEDa suceder que alg\xFAns destes ficheiros non se correspondan de momento co contido. Se o que queres \xE9 probar c\xF3mo funciona o sistema de sindicaci\xF3n, escolle mellor alg\xFAns dos RDF do CMI Portugal ou do CMI Global da Indymedia. Cando desapareza esta mensaxe, ent\xF3n estar\xE1n funcionando os RDF do CMI Galiza con seguridade wink

CMI Galiza: editoriais

Podes sindicar s\xF3 os titulares, co cal ter\xE1s que clicar no titular para mostrar o contido (resumo, texto, media...), ou ben sindicar o contido directamente:

CMI Galiza: todas as not\xEDcias

Da mesma maneira podes mostrar as \xFAltimas not\xEDcias que son publicadas no CMI:

CMI Galiza: Not\xEDcias s\xF3 dun t\xF3pico determinado

Se s\xF3 estiveras interesad@ en mostrar as not\xEDcias dun determinado t\xF3pico, tes que substituir o anterior enlace por un dos seguintes:

T\xF3pico S\xF3 titulares Contidos
Sexualidades http://galiza.indymedia.org/sexo-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/sexo-newswire-content.rss
Ecologia http://galiza.indymedia.org/sexo-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/sexo-newswire-content.rss
Prisi\xF3n http://galiza.indymedia.org/prision-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/prision-newswire-content.rss
Discriminaci\xF3n http://galiza.indymedia.org/discrimina-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/discrimina-newswire-content.rss
Muller http://galiza.indymedia.org/mulher-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/mulher-newswire-content.rss
Sa\xFAde http://galiza.indymedia.org/saude-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/saude-newswire-content.rss
Especulaci\xF3n http://galiza.indymedia.org/especuleishon-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/especuleishon-newswire-content.rss
Redes http://galiza.indymedia.org/redes-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/redes-newswire.rss
Direitos Humanos http://galiza.indymedia.org/ddhh-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/ddhh-newswire-content.rss
Convocat\xF3rias http://galiza.indymedia.org/convoca-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/convoca-newswire-content.rss
Laboral http://galiza.indymedia.org/precariado-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/precariado-newswire.rss
Resistencia Global http://galiza.indymedia.org/resiste-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/resiste-newswire-content.rss
Globalizaci\xF3n http://galiza.indymedia.org/globaliza-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/globaliza-newswire-content.rss
Arte http://galiza.indymedia.org/arte-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/arte-newswire.rss
Autodeterminaci\xF3n http://galiza.indymedia.org/autodeter-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/autodeter-newswire-content.rss
Culturas http://galiza.indymedia.org/culturas-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/culturas-newswire-content.rss
Guerra http://galiza.indymedia.org/guerra-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/guerra-newswire.rss
L\xEDngua http://galiza.indymedia.org/galego-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/galego-newswire-content.rss
Pol\xEDtica http://galiza.indymedia.org/politicos-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/politicos-newswire-content.rss
Represi\xF3n http://galiza.indymedia.org/represion-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/represion-newswire-content.rss

CMI Portugal: editoriais

Podes atopar o ficheiro RDF do CMI de Portugal aqu\xED:

Tes m\xE1is informaci\xF3n sobre a sindicaci\xF3n dos contidos do CMI de Portugal nesta p\xE1xina: http://pt.indymedia.org/ler.php?numero=26741&cidade=1

CMI Global da Indymedia: editoriais

Sindicaci\xF3n no teu sitio web (para webmasters)

S\xEDntete livre de sindicar os nosos contidos no teu site; s\xF3 ter\xE1s que indicarlle ao teu parser XML/RSS a ubicaci\xF3n do ficheiro RDF correspondente.

-- StrafWetBoek - 23 Nov 2004

-- PedroIR - 21 May 2006
Topic revision: r3 - 23 May 2006, AlsteR
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback