You are here: Foswiki>Devel Web>SindicaCMIpt (23 May 2006, AlsteR)Edit Attach

Portugu\xEAs(galego) | Galego (RAG) | Espa\xF1ol | Local.English

O CMI Galiza disponibiliza os editoriais e as not\xEDcias num formato que permite inclu\xEDlas no teu sitio web ou mesmo mostralas directamente no teu navegador mentras navegas por outras p\xE1ginas. Esto \xE9 o que se chama "sindica\xE7ao de contidos", e nesta p\xE1gina explicamos c\xF3mo podes sindicar-te aos editoriais e \xE1s not\xEDcias que aparecem no CMI Galiza, no CMI Portugal ou no CMI Global de Indymedia.

Desta forma, cada vez que um novo editorial ou umha nova not\xEDcia seja publicada em calquera desses tres sitios, aparecer\xE1 autom\xE1ticamente no teu sitio web ou directamente no teu navegador. No casso do CMI Galiza, poder\xE1s ademais mostrar um listado s\xF3 de aquelas not\xEDcias que se correspondam cum determinado t\xF3pico (l\xEDngua, mulher, autodetermina\xE7ao...) do teu interese.

Sindica\xE7ao no teu navegador (Firefox)

A sindica\xE7ao no navegador significa que poder\xE1s mostrar um listado actualizado dos editoriais e noticias do CMI Galiza na barra esquerda do teu navegador (Firefox). A vantagem \xE9 que poder\xE1s mostrar en tudo momento um listado actualizado das not\xEDcias que sao publicadas no CMI Galiza mentras navegas ao mesmo tempo por outras p\xE1ginas.

Para fazer esto, s\xF3 tes que instalar a extensi\xF3n Sage e despois indicarlhe a ubica\xE7ao do ficheiro que che interesa mostrar.

Instalaci\xF3n de Sage

 1. Se j\xE1 tes instalado o Firefox, pasa ao punto 2. Caso de que nao o tenhas instalado, vaite a http://www.mozilla.org/products/firefox/ , descarga o programa e inst\xE1lao do modo habitual.
 2. Vai agora \xE1 p\xE1gina de instala\xE7ao do Sage: http://sage.mozdev.org/installation.html
 3. Fai click em "click here to install"
 4. Aparecer\xE1che umha janela no navegador; pulsa "install now" ou a op\xE7ao correspondente no teu idioma.
 5. Agarda a que termine a descarga
 6. Quando termine a descarga, pecha o navegador (todas as janelas que tenhas abertas)

Configura\xE7ao

 1. Reinicia o navegador. Vaite a "Tools" (Ferramentas) e escolhe "Sage"
 2. Ver\xE1s que se desprega umha barra lateral \xE1 esquerda. Clica em "Options" e despois "Manage Feedlist"
 3. Clica "New Bookmark" (Novo Marcador)
 4. Na nova janela que se desprega, indica no Campo "Location" a ubica\xE7ao do ficheiro RDF que che interesa (mira o listado "Ubicaci\xF3n dos Ficheiros RDF do CMI Galiza" abaijo nesta mesma p\xE1gina)
 5. Enche tamb\xE9m o campo "Name" cum nome descriptivo; por ejemplo CMI Galiza.
 6. Preme "Ok".

Feito esto, j\xE1 tes instalado o Sage e configurado para mostrar as not\xEDcias do CMI Galiza. Ver\xE1s que no recadro superior da barra lateral aparecer\xE1 umha entrada "CMI Galiza" (ou o que pusseras no campo "Name"). Se clicas nela, ver\xE1s que se desprega o listado de not\xEDcias que escolheras.

Para sindicarte aos contidos do CMI Portugal ou do CMI Global da Indymedia, engade um novo marcador seguindo os passos detalhados para a configura\xE7ao do Sage, substitu\xEDndo o RDF do CMI Galiza polo RDF do CMI correspondente. Podes ter tantos marcadores como ficheiros RDF tenhas dispon\xEDbeis.

Ubica\xE7ao dos ficheiros RDF

ATENCI\xD3N: Neste momento estamos ponhendo a andar o sistema de sindica\xE7ao no CMI Galiza; poder\xEDa suceder que alg\xFAms destes ficheiros nao se correspondam de momento co contido. Se o que queres \xE9 probar c\xF3mo funciona o sistema de sindica\xE7ao, escolhe melhor alg\xFAms dos RDF do CMI Portugal ou do CMI Global da Indymedia. Quando desapareza esta mensagem, entao estar\xE1m funcionando os RDF do CMI Galiza com seguridade wink

CMI Galiza: editoriais

Podes sindicar s\xF3 os titulares, co qual ter\xE1s que clicar no titular para mostrar o contido (resumo, texto, media...), ou bem sindicar o contido directamente:

CMI Galiza: todas as not\xEDcias

Da mesma maneira podes mostrar as \xFAltimas not\xEDcias que sao publicadas no CMI:

CMI Galiza: Not\xEDcias s\xF3 dum t\xF3pico determinado

Se s\xF3 estiveras interesad@ em mostrar as not\xEDcias dun determinado t\xF3pico, tes que substituir o anterior enlace por un dos seguintes:

T\xF3pico S\xF3 titulares Contidos
Sexualidades http://galiza.indymedia.org/sexo-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/sexo-newswire-content.rss
Ecologia http://galiza.indymedia.org/sexo-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/sexo-newswire-content.rss
Prissao http://galiza.indymedia.org/prision-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/prision-newswire-content.rss
Discrimina\xE7ao http://galiza.indymedia.org/discrimina-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/discrimina-newswire-content.rss
Mulher http://galiza.indymedia.org/mulher-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/mulher-newswire-content.rss
Sa\xFAde http://galiza.indymedia.org/saude-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/saude-newswire-content.rss
Especula\xE7ao http://galiza.indymedia.org/especuleishon-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/especuleishon-newswire-content.rss
Redes http://galiza.indymedia.org/redes-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/redes-newswire.rss
Direitos Humanos http://galiza.indymedia.org/ddhh-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/ddhh-newswire-content.rss
Convocat\xF3rias http://galiza.indymedia.org/convoca-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/convoca-newswire-content.rss
Laboral http://galiza.indymedia.org/precariado-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/precariado-newswire.rss
Resist\xEAncia Global http://galiza.indymedia.org/resiste-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/resiste-newswire-content.rss
Globaliza\xE7ao http://galiza.indymedia.org/globaliza-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/globaliza-newswire-content.rss
Arte http://galiza.indymedia.org/arte-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/arte-newswire.rss
Autodetermina\xE7ao http://galiza.indymedia.org/autodeter-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/autodeter-newswire-content.rss
Culturas http://galiza.indymedia.org/culturas-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/culturas-newswire-content.rss
Guerra http://galiza.indymedia.org/guerra-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/guerra-newswire.rss
L\xEDngua http://galiza.indymedia.org/galego-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/galego-newswire-content.rss
Pol\xEDtica http://galiza.indymedia.org/politicos-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/politicos-newswire-content.rss
Repressao http://galiza.indymedia.org/represion-newswire.rss http://galiza.indymedia.org/represion-newswire-content.rss

CMI Portugal: editoriais

Podes atopar o ficheiro RDF do CMI de Portugal aqu\xED:

Tes m\xE1is informa\xE7ao sobre a sindica\xE7ao dos contidos do CMI de Portugal nesta p\xE1gina: http://pt.indymedia.org/ler.php?numero=26741&cidade=1

CMI Global da Indymedia: editoriais

Sindica\xE7ao no teu sitio web (para webmasters)

S\xEDntete livre de sindicar os nossos contidos no teu site; s\xF3 ter\xE1s que indicarhle ao teu parser XML/RSS a ubica\xE7ao do ficheiro RDF correspondente.

-- StrafWetBoek - 23 Nov 2004 -- PedroIR - 21 May 2006
Topic revision: r3 - 23 May 2006, AlsteR
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback