English | Catal\xE0

TranslationTool

+++ si us plau, corregiu qualsevol errada que vegeu: ortogr\xE0fica, gramatical, de puntuaci\xF3 o de qualsevol altre tipus! Per altra banda, podeu afegir lliurement la informaci\xF3 que falti. +++

Documentaci\xF3 de TranslationTool

TranslationTool_s.jpg

Preguntes M\xE9s Freq\xFCents (PMF)

English | Fran\xE7ais | Deutsch | Espa\xF1ol

Ajudeu-nos a traduir aquest document a altres lleng\xFCes...

Guia dels usuaris

English | Fran\xE7ais | Deutsch | Espa\xF1ol | Catal\xE0 | Portugues

Ajudeu-nos a traduir aquest document a altres lleng\xFCes...

Guia dels moderadors

English

Guia de desenvolupament

English

Guia dels administradors

English

Correu de contacte

English

Ideari

English

Pol\xEDtica editorial

English

Llista de correu global de traducci\xF3

English

Llista de correu www-de

Deutsch

Guia breu de TranslationTool

English

Sobre TranslationTool a de.germany.org

Deutsch

Topic revision: r6 - 10 Mar 2005, SkeP
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback