Het Media Circus:

naar een verhoogde betrokkenheid van jongeren bij de media


HET INITIATIEF IN TIEN LIJNEN

Het circus wil jongeren en andere ge\xEFnteresseerden uit Belgi\xEB de kans geven nauwer betrokken te geraken bij de media. Indymedia wil daarvoor samenwerken met individuele jongeren en met jongeren die actief zijn in jeugdhuizen, jeugdorganisaties, organisaties van allochtone jongeren, jonge studenten journalistiek, syndicale jongerenorganisaties, enz. Het circus zal gedurende een jaar kriskras door Belgi\xEB trekken en zal halt houden in een tiental steden. Indymedia zal er samen met lokale organisaties gedurende \xE9\xE9n of twee weken vormingen aanbieden en (kleine) concrete projecten opzetten om jongeren de kans te geven zich te scholen tot een actieve participant in heel het (multi-)media gebeuren. De jongeren zullen de kans krijgen om hun eerste reportages op te zetten. Indymedia zal de jongeren in samenwerking met mediaprofessionals omkaderen en hen op die manier concreet betrekken bij de media.


BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Het Indymedia circus is opgevat als een \x91echt\x92 circus. Een groep van meestal jonge media-activisten en ge\xEFnteresseerden in de media trekken rond in Belgi\xEB. Zij zetten hun \x91circus\x92 op in verschillende steden in het land: Antwerpen, Charleroi, Gent, Brussel, Kortrijk, Luik, Bergen, Hasselt, Leuven, Namen, enz. Telkens wordt er \xE9\xE9n week (of langer) halt gehouden om een \x91spektakel\x92 op te voeren.

Een bus of vrachtwagen vervoert de groep en het materiaal, en is als het ware de rijdende promotie voor het Media Circus.

In elke stad biedt het circus een vast aanbod aan activiteiten aan in samenwerking met plaatselijke organisaties. Dit kunnen jeugdclubs zijn, migranten of jongerenorganisaties, maar ook scholen en vakbondsorganisaties. Daarnaast trachten de plaatselijke organisaties (een deel van) hun activiteiten af te stemmen op alles wat met media te maken heeft gedurende de periode dat het circus \x91hun\x92 stad aandoet.

Het vast aanbod bestaat uit een reeks workshops en lessen om jongeren de kans te geven zelf actief deel te nemen aan een hele reeks activiteiten die met de media te maken hebben. De deelnemers aan de workshops krijgen niet alleen les, maar zetten tijdens de week dat het circus in hun stad blijft een concreet media project op dat resulteert in een reportage over een actuele gebeurtenis of over hun streek. De mainstream media zullen op deze workshops gevraagd worden aanwezig te zijn. Zo kunnen zij ook hun visie geven en anderzijds leren van hoe de jongeren (zouden kunnen) omgaan met media.

Indymedia zorgt voor een lokaal mediacentrum bestaande uit een computernetwerk, media-infrastructuur zoals videocamera\x92s, enz. Er wordt ook in elk centrum een klaslokaal ingericht om jongeren de nodige opleiding en begeleiding te geven. Indymedia zorgt voor de nodige professionele omkadering via haar meer ervaren medewerkers en door samen te werken met mediaprofessionals.

De workshops en lessen zijn cruciaal. Participatie van jonge (en andere) burgers is niet mogelijk als zij niet de basis meekrijgen om aan degelijke journalistiek te doen. Daarom wordt aan een reeks opleidingen gewerkt: korte, ge\xEFllustreerde uiteenzettingen over het medialandschap in Belgi\xEB en daarbuiten (duiding van hoe de mainstream media nu functioneren); lessen journalistiek (hoe interviews afnemen, hoe een goed artikel schrijven, ...); lexicon van het journalistiek jargon (economie, politiek, sociaal, cultuur); technische workshops (hoe het internet gebruiken, hoe video opnames gebruiken voor het web, ...), debat met mediaprofessionals, enz.

Op basis van de opgedane ervaring worden tijdens de week kleine media projecten opgezet. Er kunnen idee\xEBn komen van de jongeren en de lokale organisaties zelf. Zij kunnen bijvoorbeeld verhalen over een gebeurtenis in hun stad, hun bedrijf of school. Zij kunnen rond een actueel thema werken dat hen aangrijpt en waar zij onderzoek willen rond verrichten, interviews afnemen, een standpunt formuleren. Zij kunnen ook deelnemen aan een lokale of andere actie waar zij dan in groep een reportage over maken met tekst, foto, video. De participerende organisatie kan ook een media project opzetten rond \xE9\xE9n van haar activiteiten of initiatieven. Dit kan / zal verder gaan dan de traditionele aankondigingen op het web. Het project heeft dus een finaliteit op zich: het wil de theorie over- en de praktijk van de media met elkaar verbinden.

Al deze activiteiten worden ge\xEFntegreerd in de normale werking van Indymedia. Een deel van de website zal besteed worden aan de neerslag van al deze projecten en het verloop van het circus zelf. Ook de cursusteksten en het ander cursusmateriaal zal via de website ter beschikking worden gesteld. Dit kan via een aparte toegang tot een specifiek deel van de Indymedia site. Later kan dat door iedereen opgevraagd en afgedrukt worden. Een ander resultaat van het project is het uitgeven van een aantal gedrukte prints die een weerslag vormen van de belangrijkste artikels van de jongeren, gemaakt tijdens de workshops. Deze worden verspreid op activiteiten en in de wijk om ruchtbaarheid te geven aan het werk van de jongeren. De print zal tevens gebruikt worden om de mainstream media op de hoogte te houden van het project.


Add your translation below (click 'Edit' in the menu below)


-- FrancoiseV - 19 Jun 2002
Topic revision: r2 - 04 Sep 2002, FrancoiseV
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback