Dispo\xF1ibel en: Ingl\xE9s | ...

march_for_self-management.gif Welcome to IMC Resolve. ImcResolve I ResolveRelevantEmails I ConflictResolution I email list

Proceso da lista Resolve discusi\xF3n sobre c\xF3mo a lista pode mellor funcionar (moderaci\xF3n, retirada etc...):
  • alg\xFAs elnaces:

C\xF3digo de conducta para Encontros repostas a un correo que ped\xEDa axuda:
  • O correo que iniciou a discusi\xF3n \xE9 este

Principios de Unidade respostas \xE1 suxesti\xF3n de 'reafirmarse' nestes princ\xEDpios:
  • O correo que iniciou a discusi\xF3n comezou aqu\xED
  • A discusi\xF3n comeza aqu\xED no arquivo (clica [asunto] para ver m\xE1is correos sobre o asunto no arquivo)

Sistema decisional consensual recursos para comprender este proceso e resolver cuesti\xF3ns relacionadas con el:

Conflict Resolution Process Models recursos para comprender diferentes modelos de proceso de resoluci\xF3n de conflictos.


-- JohnWindmueller - 05 Mar 2004 -- RovinNZ - 21 Dec 2002 -- BouD - 22 Oct 2002 -- DelfinaVannucci - 08 Oct 2002 -- StrafWetBoek - 30 Jul 2004 Galician translation
Topic revision: r1 - 30 Jul 2004, StrafWetBoek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback