[dIT IS DE HUIDIGE VERSIE VAN DE IMC LIDMAATSCHAPCRITERIA. WE ZULLEN NIEUWE VERSIES DOORSTUREN WANNEER ZE BESCHIKBAAR ZIJN.]

IMC LIDMAATSCHAPCRITERIA - WERKVERSIE

Van iedere IMC en globale werkgroep wordt verwacht dat: a. ze akkoord gaan met de geest van NIMC Agree opdrachtsverklaring (mission statement) en de principes van eenheid,

b. ze een ge\xEBngageerd lidmaatschap hebben dat voldoende groot is om een duurzaam functionerende IMC te onderhouden,

c. ze open en publieke vergaderingen hebben (\xE9\xE9n groep kan niet exclusief een IMC "bezitten"),

d. ze werken aan het ontwikkelen van een locale opdrachtsverklaring. De netwerk opdrachtsverklaring mag gebruikt worden op "interim" basis,

e. ze een editoriaal beleid ontwikkelen en publiceren dat ontwikkeld is in een democratisch process met volledige transparantie,

f. ze er mee akkoord gaan om "Open publishing" te gebruiken, zoals het beschreven staat in het NIMC editoriaal beleid [collectief editoriaal commentaar: "We weten dat de term "open publishing" er \xE9\xE9n is die nog steeds moet gedefinieerd worden door het globale netwerk, en we zullen dus ook wachten met dit punt te herschrijven tot dit gebeurd is"],

g. ze een beslissingsproces hebben dat in overeenstemming is met de principes van consensus en dat een open, transparant en gelijkwaardig proces bevat.

h. ze (een) woordvoerder(s) hebben die bereid en bekwaam is om deel te nemen in het globale beslissingsprocess en vergaderingen. Deze rol wordt opgenomen als een roterende job als liaison en er wordt verwacht dat men begrijpt wat de verantwoordelijkheden van deze rol zijn.

i. ze participeren in de IMC netwerk communicatie methoden die de gezondheid en de vitaliteit van het netwerk vergroten en dat ze zullen meewerken aan het IMC werk. Ze moeten ervoor zorgen dat op ieder moment tenminste \xE9\xE9n iemand van hun lokaal IMC deelneemt aan de imc-communications lijst.

j. (NIET DEFINITIEF): ze geen offcieel verbond hebben met gelijk welke politieke partij of kandidaat in de verkiezingen. (opmerking: individuele leden van gelijk welke IMC behouden de vrijheid om te doen wat ze willen en lokale IMC's kunnen features maken over gelijk welke politieke partij of initiatieven)

k. ze in geen geval zullen handelen in commerci\xEBle bedrijven. [we voegen toe: het NIMC netwerk is ge\xEBngageerd in de decommercialisatie van informatie en zal zich distanti\xEBren van iedere lokale IMC die beslist van een media bedrijf te worden.]

l. ze een 'lokale versie' van het IMC 'I' logo op hun website en publicaties zullen gebruiken

m. ze een upgedate versie van de 'cities list' op hun site zullen gebruiken, het liefst op de voorpagina

NETWERK LIDMAATSCHAP 1. Netwerk lidmaatschap staat open voor elke groep die de hierboven beschreven criteria aanvaard. In het geval er verschillende aanvragen zijn voor dezelfde stad of regio, zullen we hen aanmoedigen om elkaar te ontmoeten en samen te werken.

2. NIMC netwerk lidmaatschap zal bevestigd worden door de New IMC werkgroep, die een subgroep is van IMC-Process en in verantwoordign moet afleggen aan het volledige NIMC beslissingsmakingsproces.

DEFINI\xCBREN VAN ONZE TERMINOLOGIE: Voor alle duidelijkheid, en ter precisering, defini\xEBren we hier onze terminologie zo duidelijk en accuraat mogelijk. Op die manier is er minder kans dat er andere interpretaties zijn. Het left ook uit hoe we als een cultuur (de IMC cultuur) deze termen gebruiken.

* NIMC = Netwerk van Independent Media Centres

* Open = Dit betekent dat diverse mensen en groepen welkom zijn en dat er geen pogingen zijn om mensen te weigeren op basis van hun ras, sexuele opvattingen, gender, klasse, leeftijd, validiteit en religie.

* Official affiliation = hier wordt nog aan gewerkt.

* IMC Netwerk Communicatie Methoden = Internationale e-mail lijsten, IRC (=chat), discussies, logs, telefoongesprekken en -conferenties en gewone real life meetings.

* Lokale versie = aanvaard de verschillende versies van de naam en het logo die zullen ontstaan afhankelijk van de taal en de cultuur van de lokale IMC's

-- PseudoPunk - 14 Jun 2002
Topic revision: r2 - 30 Oct 2002, BartMarescaux
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback