PrinciplesOfUnityDa

1. Det uafh\xE6ngige mediecenternetv\xE6rk (IMCN, eller "The Independent Media Centre Network") er baseret p\xE5 principperne lighed, decentralisering og lokal autonomi. IMCN er ikke udledt af en central bureaukratisk proces, men stammer fra autonome kollektivers egen organisering. Disse kollektiver anerkender vigtigheden af at udvikle en forening af netv\xE6rk.

2. Alle IMCerne anser \xE5ben udveksling af og \xE5ben adgang til information som en foruds\xE6tning for opbygning af et mere frit og retf\xE6rdigt samfund.

[3. Alle IMC'er respekterer aktivisters ret til ikke at lade sig fotografere eller filme.]

4. Alle IMC'er, der er baseret p\xE5 deres bidragsydere og l\xE6seres tillid, skal anvende et \xE5bent web-baseret offentligg\xF8relse, der tillader enkeltpersoner, grupper og organisationer at udtrykke deres synspunkter, anonymt hvis de \xF8nsker det.

5. IMC-netv\xE6rket og alle lokale IMC-kollektiver skal v\xE6re drevet non-profit.

6. Alle IMC'er anerkender vigtigheden af processen ved samfundsm\xE6ssig forandring, og g\xE5r ind for udvikling af ikke-hierarkiske og anti-autorit\xE6re forhold, fra interpersonelle forhold til gruppedynamik. De skal derfor organisere sig kollektivt og g\xE5 ind for beslutninger, der er truffet i konsensus og udvikling af en direkte n\xE6rdemokratisk proces, der er gennemsigtig for medlemmere.

[7. Alle IMCer anerkender at en foruds\xE6tning for deltagelse i beslutningstagningsprocessen i hver lokalgruppe er den enkeltes arbejdsbidrag til gruppen.]

8. Alle IMC'er er forpligtet til at drage omsorg for hinanden og vore respektive samfund, b\xE5de kollektivt og som enkeltpersoner, og vil fremme deling af ressourcer, herunder viden, f\xE6rdigheder og udstyr.

9. Alle IMC'er er forpligtet til at anvende \xE5ben kildekode n\xE5r det er muligt, for at udvikle den digitale infrastruktur, og til at \xF8ge netv\xE6rkets uafh\xE6ngighed ved ikke at anvende software beskyttet af ejendomsret.

10. Alle IMC'er er forpligtet til at overholde princippet om ligev\xE6rd mellem mennesker, og m\xE5 i denne forbindelse ikke diskriminere p\xE5 basis af race, k\xF8n, alder, klasse eller seksuel orientering. Idet vi anerkender de enorme kulturelle traditioner inden for netv\xE6rket, er vi forpligtet til at opbygge mangfoldigheden inden for vores lokale omr\xE5der.
Topic revision: r1 - 22 Jul 2008, SimonShine
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback