[ Dit is de huidige versie van de "principes van eenheid". We zullen nieuwe versies doorsturen wanneer ze beschikbaar zijn.]

Aan alle lokale IMC's:

Het volgende document is een werkversie van de principes van eenheid voor het volledige imc netwerk. Dit document is gebaseerd op de principes die we gedurende 18 maanden bediscussieerden op de imc-process lijst. Deze principes werden bediscussieerd door ongeveer 70 IMC'ers op de Press Freedom Conference in San Francisco van 27-29 april 2000. Een werkgroup werd gevormd om deze werkversie aan alle lokale IMC's beschikbaar te stellen voor feedback.

Alhoewel deze tekst origineel in het Engels is, hebben we het doorgestuurd naar onze vertaallijsten en vertalingen zullen ze spoedig mogelijk beschikbaar zijn. Als je een specifieke vertaal aanvraag hebt, laat het ons weten.

We hopen om consensus over dit document te hebben doorheen het global netwerk rond midden juli. Om dit te bereiken vragen we dat een woordvoerder van iedere lokale IMC ervoor zorgt dat dit dokument lokaal besproken wordt en ons de opmerkingen enz. doorspeelt. (vb: een woordvoerder van IMC Boston stuurt een mail naar de unity lijst met objecties, bezorgdheden en suggesties van zijn/haar lokale IMC). STUUR AUB ALLE BEZORGDHEDEN, OBJECTIES EN SUGGESTIES NAAR IMC-UNITY@INVITRO.CAT.ORG.AU VOOR 15 JUNI 2000

Na 15 juni zal de werkgroep 2 weken besteden om alle lokale feedback in een nieuwe versie te verwerken. Deze werkgroep zal het document posten op 30 juni 2000. Definitieve commentaren van lokale IMC's moeten ten laatste op 15 july doorgestuurd worden naar de bovenvermelde lijst. De woordvoerders van alle IMC's zullen vergaderen over IRC (en via telefoon indien nodig) om een definitieve consensus te bereiken in de week erna (de juiste datum wordt aangekondigd). De resultaten van die vergadering worden door de Unity Werkgroep gepost op 25 juli.

Dit document is nog steeds voor verandering vatbaar en is eerder een poging om de basis principes vast te leggen waar wij allemaal voor staan. Neem alsjeblieft tijd in je lokale IMC meeting om dit document te lezen en bediscussi\xEBren. Alle punten tussen haakjes moeten beschouwd worden als "zeker nog verder te defini\xEBren, verduidelijken, ...", maar zijn reeds een onderdeel van deze principes van eenheid. Wees vrij om de werkgroep te contacteren met al jullie vragen. Wij staan open en kijken uit naar iedere input.

PRINCIPES VAN EENHEID 1. Het Independent Media Center Network (IMCN) is gebaseerd op principes van gelijkheid, decentralistie en lokale autonomie. Het IMCN is niet ontstaan uit een gecentraliseerd bureaucratisch process, maar uit de zelforganisatie van autonome collectieven die het belang erkennen van het ontwikkelen van een unie van netwerken.

2. Alle IMC's erkennen open uitwisseling en open toegang tot informatie als een basis voorwaarde voor het cre\xEBren van een vrijere en rechtvaardigere samenleving.

3. [Alle IMC's respecteren het recht van activisten die ervoor kiezen niet gefotografeerd of gefilmd te worden]

4. All IMC's zullen een webgebaseerd open publishing systeem hanteren, gebaseerd op het vertrouwen van de posters en lezers, om zo individuen, groepen en organisaties toe te laten hun ide\xEBn te uiten. Ze kunnen dit anoniem doen als ze dat wensen. **Bekijk de appendix: Open Publishing document (Je kan het voorstel hier bekijken: http://lists.indymedia.org/mailman/public/imc-communication/2001-April/001707.html)

5. Het IMC Netwerk en de lokale IMC's zullen geen winstoogmerk hebben.

6. Alle IMC's erkennen het belang van proces voor sociale verandering en zijn ge\xEBngageerd tot het ontwikkelen van net hi\xEBrarchische en anti-authoritaire relaties, van interpersoonlijke relaties tot groepsdynamieken. Hiervoor zal een IMC zich collectief organiseren en ge\xEBngageerd zijn tot de principes van beslissingen te nemen bij consensus en tot het ontwikkelen van een [direct, participerend democratisch process] dat transparant is voor de leden.

7. [ Alle IMC's erkennen dat een basisvoorwaarde voor participatie in de beslissingsmaking van iedere likale groep, de inbreng van een individu zijn arbied in de group is. ]

8. Alle IMC's zijn geengageerd om voor elkaar en voor onze respectievelijke gemeenschappen te zorgen, zowel als collectief of als individu. Ze zullen ook het delen van hun bronnen, met inbegrip van kennis, uitrusting en vaardigheden.

9. Alle IMC's gaan een engagement aan om vrije source code te gebruiken waar dat mogelijk is. Dit om de digital infrastructuur te ontwikkelen en om de onafhankelijkheid van het netwerk niet te laten afhang op copyrighted software.

10. Alle IMC's gaan een engagement aan ten aanzien van de principes van menselijke gelijkheid en zullen niet discrimineren. Met inbegrip van discriminatie op gebied van ras, gender, leeftijd, klasse of sexuele geaardheid. Rekening houdend met de culturele tradities binnen het netwerk zijn we ge\xEBngageerd om een diversiteit te uit te bouwen binnen ons netwerk.

-- PseudoPunk - 14 Jun 2002
Topic revision: r2 - 30 Oct 2002, BartMarescaux
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback