[DETTA \xC4R DET NUVARANDE UTKASTET AV \x93PRINCIPLES OF UNITY\x94. VI KOMMER ATT SKICKA KOMMANDE UTKAST D\xC5 DESSA BLIR TILLG\xC4NGLIGA.]

Till alla lokala IMC:s: Det f\xF6ljande dokumentet \xE4r ett utkast till \x93Principles of Unity\x94 f\xF6r hela IMC-n\xE4tverket. Detta dokument \xE4r baserat p\xE5 utvalda tankar som under 18 m\xE5nader bearbetats p\xE5 e-postlistan f\xF6r IMC Process. Dessa tankar diskuterades och debatterades bland uppskattningsvis 70 IMC-medlemmar fr\xE5n hela v\xE4rlden vid Press Freedom Conference i San Fransisco 27-29 april 2000. En arbetsgrupp formades f\xF6r att l\xE4gga fram utkastet till samtliga lokala IMC-grupper, f\xF6r vidare bearbetning.

Vi str\xE4var efter att n\xE5 konsensus i hela n\xE4tverket ang\xE5ende detta dokument till mitten av juli. F\xF6r att detta ska kunna genomf\xF6ras, ber vi att ett spr\xE5kr\xF6r fr\xE5n varje lokalgrupp underl\xE4ttar denna anstr\xE4ngning genom att presentera dokumentet f\xF6r sin grupp, samla in kommentarer och tankar samt vidarebefordra dessa till oss. [Slutdatum var 15 juni 2000, \xF6vers. anm.]

(\x85) [De stycken som ber\xF6r tillv\xE4gag\xE5ngss\xE4tt och bearbetning av referendum har kortats ner eller utel\xE4mnats, \xF6vers. anm.]

Detta dokument \xE4r ett fortskridande projekt och ett f\xF6rs\xF6k att nedteckna de principer vi alla enats om. D\xE4rf\xF6r \xE4r det viktigt att varje lokalgrupp l\xE4ser, debatterar och diskuterar de tankar som framl\xE4ggs h\xE4r. De stycken som st\xE5r innanf\xF6r hakparenteser ing\xE5r i \x94Principles of Unity\x94, men har identifierats som i behov av textbearbetning, till exempel utf\xF6rligare definitioner, klarg\xF6rande samt ordval. Om ni har n\xE5gra fr\xE5gor, kontakta arbetsgruppen. Vi v\xE4lkomnar och ser fram emot era synpunkter.

PRINCIPLES OF UNITY

1. N\xE4tverket Independent Media Center (IMCN) \xE4r baserat p\xE5 principer om j\xE4mlikhet, decentralism och lokalt sj\xE4lvbest\xE4mmande. IMCN \xE4r inte resultatet av en centraliserad byr\xE5kratisk process, utan av sj\xE4lvorganiseringen av autonoma kollektiv som alla v\xE4rdes\xE4tter vikten av att bygga en sammanslutning av n\xE4tverk.

2. Alla IMC:s anser att det fria utbytet av och den fria tillg\xE5ngen till information \xE4r en n\xF6dv\xE4ndig f\xF6ruts\xE4ttning f\xF6r byggandet av ett friare och r\xE4ttvisare samh\xE4lle.

[3. Alla IMC:s respekterar aktivisters r\xE4tt att inte bli fotograferade eller filmade.]

4. Alla IMC:s skall, baserat p\xE5 tilliten till de som bidrar till och de som bes\xF6ker sidan, anv\xE4nda sig av \xF6ppen webbaserad publicering, och d\xE4rmed ge individer, grupper och organisationer m\xF6jlighet att uttrycka sina \xE5sikter, anonymt om s\xE5 \xF6nskas. **se bilaga: Open Publishing document --> fortfarande i bearbetningsstadiet, p\xE5 denna adress: [l\xE4nkarna i originaldokumentet returnerade 404 Not Found, \xF6vers. anm.]

5. IMC-n\xE4tverket och alla lokalgrupper skall verka ideellt.

6. Alla IMC:s erk\xE4nner vikten av att arbeta f\xF6r en social f\xF6r\xE4ndring och \xE4r engagerade i skapandet av icke-hierarkiska och anti-auktorit\xE4ra samspel, s\xE5v\xE4l som p\xE5 personbasis som i gruppdynamik. D\xE4rf\xF6r skall [lokalgrupperna, \xF6vers. till\xE4gg] organisera sig sj\xE4lva kollektivt och engagera sig f\xF6r konsensus som beslutsform samt skapandet av en deltagande direktdemokratisk process, som \xE4r \xF6ppen f\xF6r samtliga medlemmar.

[7. Alla IMC:s erk\xE4nner att en n\xF6dv\xE4ndig f\xF6ruts\xE4ttning f\xF6r deltagande i den beslutsfattande processen \xE4r bidragandet av en individs arbete till gruppen.]

8. Alla IMC:s \xE4r \xE5lagda att visa omt\xE4nksamhet gentemot varandra samt v\xE5ra respektive communities [\xF6vers\xE4ttaren kunde inte komma p\xE5 n\xE5got bra ord, \xF6vers. anm.] b\xE5de kollektivt och som individer, och skall gynna f\xF6rdelandet av resurser, d\xE4ribland kunskap, f\xE4rdigheter och utrustning.

9. Alla IMC:s skall verka f\xF6r anv\xE4ndandet av fri k\xE4llkod, n\xE4rhelst detta \xE4r m\xF6jligt, f\xF6r att utveckla den digitala infrastrukturen, och f\xF6r att \xF6ka n\xE4tverkets oberoende genom att inte tvingas f\xF6rlita sig p\xE5 kommersiell mjukvara.

10. Alla IMC:s skall fr\xE4mja principen om m\xE4nsklig j\xE4mlikhet, och skall inte diskriminera, inkluderat diskrimination baserad p\xE5 etnicitet, k\xF6n, \xE5lder, klass eller sexuell preferens. Vi v\xE4rdes\xE4tter de vidstr\xE4ckta kulturella traditionerna inom n\xE4tverket, och vi \xE4r engagerade f\xF6r att bygga [diversitet] inom v\xE5ra orter.

-- MatthiasN - 18 Aug 2003
Topic revision: r1 - 18 Aug 2003, MatthiasN
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback