NOTA: versio per a revisar!

COM Muntar un Centre de Mitjans de comunicaci\xF3

Aquest COM pret\xE9n ser una guia general i llista de suggeriments de com es munta un Centre de Mitjans que podria facilitar i gestionar el flux d'informaci\xF3 present durant un esdeveniment medi\xE0tic important. La secci\xF3 7 se centra espec\xEDficament en els requisits t\xE8cnics d'aquesta guia.

El prop\xF2sit principal d'aquest Centre de Mitjans \xE9s la coordinaci\xF3 i gesti\xF3 de tota la informaci\xF3 que arriba a trav\xE9s de voluntaris i altres fonts medi\xE0tiques verificant aquesta informaci\xF3 i transmetent-la a trav\xE9s del mitj\xE0 m\xE9s adient. El Centre de Mitjans deu ser a m\xE9s un punt central d'informaci\xF3, un centre d'operacions i recursos inform\xE0tics per a la gent que t\xE9 necessitat de poder accedir a la Xarxa per a publicar i buscar not\xEDcies i altres informacions.

Un aspecte que diferencia aquest tipus de Centre de Comunicacions dels altres \xE9s que es comparteix la informaci\xF3 entre tots els col\xB7laboradors/es; aquest \xE9s el punt m\xE9s important a tenir en compte quan s'organitza un centre aix\xED.

Aquesta guia est\xE0 basada en les experi\xE8ncies de les persones que van col\xB7laborar a Barcelona durant la cimera europeua de Mar\xE7 de 2002

2. Equips

S'aconsella l'\xFAs de quatre equips que operen en els seg\xFCents camps:

* Comissi\xF3 de comunicacions

* Equip de video i foto.

* Equip editorial.

* Equip t\xE8cnic.

* Altres equips.

Alguns d'aquests equips, com l'editorial, tenen altres sub-equips.

a. Comissi\xF3 de comunicacions.

L'equip de comunicacions t\xE9 al seu c\xE0rrec el lloc de portaveu del Centre de Mitjans. \xC9s a dir, que ells actuen com intermediaris entre el Centre i altres persones que sol\xB7liciten informaci\xF3 sobre l'esdeveniment, i tamb\xE9 amb els mitjans de comunicaci\xF3 externs. S'aconsella un equip de deu persones treballant en torns de tres alhora, depenent de la magnitud de l'esdeveniment.

b. Equip de video.

L'equip de video es composa de diverses persones que tenen acc\xE9s a c\xE0meres de video i/o c\xE0meres digitals i tamb\xE9 al programari dels mateixos en ordinadors. Els membres d'aquest equip estaran cont\xEDnuament en el carrer per a efectuar el seguiment dels esdeveniments del moment. Per aix\xF2, \xE9s imprescindible la comunicaci\xF3 constant entre els equips de video/foto i de dispatch ‘’ per a estar en el lloc i el moment adequats per a registrar els esdeveniments, aix\xED com proveir d'informaci\xF3 al Centre de Mitjans. Depenent de la magnitud de l'esdeveniment, vam recomanar com a m\xEDnim un equip de quatre a sis persones treballant en torns.

c. Equip editorial

L'equip editorial es compon de tres seccions que treballen de manera coordinada:

* L'equip de dispatch ‘’ responsable de recollir i verificar la informaci\xF3 tal com arriba al Centre de Comunicacions.

* L'equip de traducci\xF3.

* L'equip d'edici\xF3, responsable de la publicaci\xF3 final de les not\xEDcies.

Durant un esdeveniment important, l'equip de dispatch ‘’ rebr\xE0 una gran quantitat d'informaci\xF3 de distintes fonts. \xC9s important que tota la informaci\xF3 publicada hagi estat pr\xE8viament verificada. Per tant, aquest equip utilitzar\xE0 un m\xE8tode per a mantenir d'un costat les not\xEDcies sense confirmar per a fer el seu seguiment fins que es confirmin definitivament. En aquest moment, la informaci\xF3 es transmet a l'equip d'edici\xF3 per a ser publicada. En cas necessari, s'envia la not\xEDcia a la secci\xF3 de traducci\xF3.

Un manera de realitzar-lo \xE9s utilitzant un client xat de IRC o SILC amb tres canals per a no-confirmades # #confirmades i #traducci\xF3. Els membres de la secci\xF3 de dispatch ‘’ seran els \xFAnics que tindran acc\xE9s al canal de not\xEDcies no confirmades.

L'equip ‘dispatch’ disposar\xE0 d'un tel\xE8fon m\xF2bil, important a m\xE9s en cas d'haver de canviar d'ubicaci\xF3.

d. Equip t\xE8cnic.

\xC9s important contar amb inform\xE0tics per a muntar una xarxa d'ordinadors amb acc\xE9s a Internet. Un vegada muntada, i durant el funcionament del Centre de Mitjans, \xE9s preferible que hagi almenys una o dues persones disponibles per a ajudar en cas que sorgeixi qualsevol problema.

e. Altres equips.

\xC9s necessari que hagi dos equips m\xE9s en contacte amb el Centre de Comunicacions i externs al mateix: els equips de Salut i Legal. La informaci\xF3 que es rep d'aquests equips es considera fiable i per tant ‘confirmada’.

A m\xE9s ha d'organitzar-se un equip per a mantenir la neteja del Centre.

3 . Recursos

\xC9s important que el local on es troba el Centre disposi dels recursos necessaris per al seu funcionament. En principi, el lloc deuria disposar de:

Caf\xE8

Alguns voluntaris poden encarregar-se de la preparaci\xF3 i venda de beguda i menjar. Els preus deuen ser raonables per\xF2 aquesta \xE9s una manera de recuperar alguns de les despeses de funcionament del Centre.

Punt de trobada i de descans

Aquesta \xE0rea disposar\xE0 de taules i cadires per a reunions o simplement xerrar i descansar.

\xC0rea per a dormir

Necess\xE0ria en cas que el Centre funcioni durant la nit.

\xC0rea de premsa

S'utilitza per a tractar amb altres mitjans de comunicaci\xF3 – si est\xE0 d'acord amb la pol\xEDtica del Centre. L'\xE0rea deu trobar-se en una habitaci\xF3 separada a fi de no interferir amb el funcionament del Centre i evitar que es filmin persones que no ho desitgen.

Internet i tel\xE8fon

El Centre necessita una connexi\xF3 a Internet, preferiblement ADSL. Un tel\xE8fon fix d'\xFAs p\xFAblic \xE9s necessari per a tots els quals no disposen de tel\xE8fon m\xF2bil. El Centre necessita a m\xE9s un nombre de tel\xE8fon central degudament conegut per a ser utilitzat per a les trucades procedents de l'exterior.

En cas que hi hagi m\xE9s persones interessades a utilitzar els ordinadors que ordinadors disponibles, pot utilitzar-se el seg\xFCent procediment: cada usuari disposar\xE0 d'una targeta que li permetr\xE0 utilitzar els recursos inform\xE0tics. D'aquesta forma es pot controlar un poc l'acc\xE9s als ordinadors i tamb\xE9 – si es venen – \xE9s una manera d'ajudar a recollir fons per a cobrir els costos del Centre.

TV, R\xE0dio, Video

\xC9s interessant disposar d'aquests equips per a seguir la informaci\xF3 tal com apareix en els mitjans de comunicaci\xF3 ordinaris.

Local alternatiu

Cal tenir un local alternatiu disponible (encara que amb menys mitjans) en cas necessari.

4. Din\xE0mica

Per a organitzar i coordinar els diferents equips i el funcionament del Centre \xE9s necessari organitzar reunions com a m\xEDnim un parell de setmanes abans de l'esdeveniment. Es deu mantenir contacte amb altres grups d'afinitat no relacionats amb la comunicaci\xF3, per exemple grups pol\xEDtics. D'aquesta forma s'incentiva l'\xFAs del Centre per aquests grups com font d'informaci\xF3 i com punt de suport de les seves accions.

5. Difusi\xF3 d'informaci\xF3.

Una bona forma que es conegui l'exist\xE8ncia del Centre i, sobretot per a donar a con\xE8ixer la web on publiquen les not\xEDcies, \xE9s la utilitzaci\xF3 d'un fullet distribu\xEFt en el carrer i en qualsevol dels esdeveniments. Aquest fullet informar\xE0 b\xE0sicament (en els idiomes m\xE9s importants de la zona) sobre:

* Tel\xE8fon del Centre de Mitjans

* Tel\xE8fons dels equips de Salut i Legal

* Adre\xE7a web del Centre.

6. Finances

\xC9s molt \xFAtil disposar d'una guardiola per a donacions clarament visible. Tal com s'esmenta anteriorment, alguns costos poden cobrir-se amb la venda de targetes d'acc\xE9s als ordinadors i els beneficis (si els hi ha) de l'\xE0rea de caf\xE8.

Els costos seran:

* L\xEDnia de tel\xE8fon

* Tel\xE8fon m\xF2bil

* Connexi\xF3 a Internet

7 . COM T\xE8cnic

Aquesta secci\xF3 cont\xE9 dos suggeriments: una instal\xB7laci\xF3 de tipus b\xE0sic – que no \xE9s realment l'adequada per a un centre de mitjans de comunicaci\xF3, per\xF2 pot ser suficient en cas de contar amb pocs recursos i una instal\xB7laci\xF3 \xF2ptima.

Filosofia

Els ordinadors que aqu\xED s'especifiquen poden ser de segona m\xE0 (entre 3 i 6 anys) i amb una versi\xF3 del sistema operatiu Linux perqu\xE8 aix\xED no hi ha problemes de llic\xE8ncia. Un PC de Pentium I o 486 amb 32MB de RAM ser\xE0 suficient per a ser configurat com a terminal amb un navegador com el 4.x de Netscape. Es recomana l'\xFAs d'un entorn gr\xE0fic com FVWM, FVWM2, OLVWM o TWM S'aconsella evitar l'\xFAs d'entorns que necessitin molts recursos com el KDE o el GNOME. Un vell PC configurat aix\xED ser\xE0 suficient per a navegar per Internet i editar arxius. En cas d'utilitzar un Apple Mac Power PC antic, es recomana usar la versi\xF3 PPC de Debian GNU/Linux o Yellow Dog Linux. Es recomana Debian per a totes les instal\xB7lacions, ja que les eines de gesti\xF3 de paquets ofereixen una f\xE0cil instal\xB7laci\xF3 de qualsevol aplicaci\xF3.

Es recomana tamb\xE9 que el servidor sigui Linux ja que \xE9s la manera mes f\xE0cil de proporcionar tots els serveis de xarxa necessaris. Segurament haur\xE0 qui desitgi connectar-se a la xarxa amb el seu propi ordinador port\xE0til i que utilitzi el sistema Windows, Mac OS o UNIX, per aix\xF2 s'aconsella tenir en funcionament els serveis NFS (per a arxius compartits UNIX), Samba (para Windows, UNIX i Mac) i Netatalk (per a Mac Apple Talk) en el servidor.

Requisits m\xEDnims

* Un ordinador per a l'equip de dispatch ‘’.

* Un ordinador per a l'equip d'edici\xF3.

* Un ordinador per a l'equip traducci\xF3.

* Un ordinador per a l'equip de video amb port Firewire.

* Un ordinador amb esc\xE0ner i impressora.

* Impressora

* Esc\xE0ner.

* Hubs de Ethernet de 8 a 24 ports.

* Cables Ethernet per a totes les m\xE0quines.

* Els PCs necessaris per a \xFAs general.

* Connexi\xF3 a Internet a trav\xE9s de ADSL (o si no disponible RDSI).

Tots els PCs necessiten targetes xarxa de tipus 10Base-T, a menys que funcionin fora de la xarxa.

Configuraci\xF3 \xF2ptima

Com la configuraci\xF3 b\xE0sica per\xF2 amb:

* PC addicional per a equip de dispatch ‘’.

* Dos PCs addicionals per als equips d'edici\xF3, traducci\xF3 i video.

* Connexi\xF3 ADSL (de velocitat 512/256 si hi ha) amb un ‘router’ ADSL extern (per exemple la gamma 812 de 3COM)

* Un servidor Linux compartint arxius i impressores a trav\xE9s de Samba. DHCP i potser Netatalk. M\xE1s PCs, hubs, cables, etc\xE8tera segons necessitat.

Configuraci\xF3 del servidor

El maquinari del servidor deu utilitzar, com a m\xEDnim, una placa base de Pentium o Pentium II funcionant a 166 MHz o millor amb 64MB de RAM i un disc dur de 4GB. No cal instal\xB7lar X en aquest equip.

El servidor deu funcionar amb Linux (es recomana Debian) i almenys els seg\xFCents serveis:

* NFS

* Samba

* Netatalk

* IRC

* DHCP

Prendre nota que sovint hi ha problemes entre Samba i clients Windows a causa de Microsoft al passar d'autenticaci\xF3 de contrasenyes en text simple a encriptat. Es recomana canviar els par\xE0metres de Samba i de Windows per a utilitzar contrasenyes d'autenticaci\xF3 en text simple. Llegir la documentaci\xF3 que ve amb Samba per a m\xE9s detalls.

A m\xE9s, poden utilitzar-se els seg\xFCents serveis:

* DNS

* FTP

Configuraci\xF3 de client

Cada client deu utilitzar una placa base de Pentium (o Power PC 601 si \xE9s Mac) amb 32MB de RAM i 1GB de disc dur. L'equip deu funcionar amb Linux, un servidor X i un entorn gr\xE0fic lleuger, com FVWM2 . Altres programes necessaris:

* NFS o client Samba

* Netscape 4.x

* Client IRC (com Xchat)

* Client SIRC o b\xE9, una versi\xF3 IRC habilitada per a SSL.

Els equips per a dispatch ‘’, edici\xF3 i traducci\xF3 deuran tenir instal\xB7lat un client IRC, perqu\xE8 puguin comunicar-se entre ells. El client IRC deur\xE0 estar connectat amb el servidor local i comunicar en els tres canals esmentats anteriorment.

Porta d'Internet

La configuraci\xF3 \xF2ptima necessita ADSL per ser barata i f\xE0cil d'utilitzar i oferir el suficient ample de banda per a 10-20 persones navegant simult\xE0niament.

En cas de no disposar de ADSL, es necessitar\xE0 una l\xEDnia RDSI o anal\xF2gica – aquesta ser\xE0 molt m\xE9s dif\xEDcil d'utilitzar i m\xE9s cara. B\xE0sicament un m\xF2dem tradicional no \xE9s adequat per a aquest tipus d'instal\xB7laci\xF3 i una l\xEDnia RSDI resultar\xE0 molt cara.

Si no es disposa de ADSL, en lloc de l'adaptador ATM i del router ‘’ ADSL, es necessitar\xE0 un ordinador configurat com ‘router’ que tingui el servei (daemon) diald per a connectar i desconnectar. Es recomana tenir instal\xB7lats en el servidor IP Forwarding, IP Chains i els varis m\xF2duls de IP Masquerading.

Configuraci\xF3 de xarxa

Utilitzar un dels rangs d'adreces IP com 192.168.1.0 per a la xarxa.

Configurar el router ADSL per a tenir l'adre\xE7a 192.168.1.1, aquest ser\xE0 l'adre\xE7a del gateway per defecte.

Configurar el servidor perqu\xE8 tingui l'adre\xE7a 192.168.1.2 i el servei DHCP que facilitar\xE0 les adreces 192.168.1.100 a 192.168.1.254 segons demanda, deixant adreces lliures per a equips configurats manualment o sense client de DHCP.

La configuraci\xF3 de xarxa per a cada client ser\xE0:

* Gateway per defecte: 192.168.1.1

* M\xE0scara subxarxa: 255.255.255.0

* Adre\xE7a de xarxa: 192.168.1.0

* Adre\xE7a IP: 192.168.1.x

* Servidors DNS: utilitzar els facilitats pel prove\xEFdor.

-- JauMe - 11 Jun 2002
Topic revision: r2 - 30 Jun 2002, TopI
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback