[nl] 1. Kort samengevat wil het "syndication/portaalwebsite idee" zeggen dat alle lokale Belgische collectieven hebben beslist om te werken aan een website waar al het nieuws, de features en de agenda's van de lokale collectieven bijeengezet worden op 1 website. Dat heeft het dubbel voordeel dat mensen niet meer op vele lokale websites het nieuws bijeen moeten gaan zoeken, en dat mensen die liever wat meer nieuws over hun streek bijeen willen zien staan, nog altijd naar de lokale sites kunnen surfen.

[fr] 1. En r\xE9sum\xE9, l'id\xE9e de syndication veut dire que tous les collectifs locaux ont d\xE9cid\xE9 de collaborer sur un site commun qui rassemble tout les messages publi\xE9s et tout les features des sites locaux. Cela a l'avantage qu' on ne doit plus chercher sur tous les diff\xE9rents sites locaux pour savoir ce qui se passe. Les gens qui voudraient plus de rapportages de leure r\xE9gion, peuvent aussi toujours visiter le site local appropri\xE9.

[nl] 2. Indymedia is volgens wat er in haar fundamentele documenten staat (principes van eenheid, lidmaatschapscriteria) begaan met het in de praktijk brengen van een gedecentraliseerde manier van nieuwsbrengen en media-activisme. Het is dan ook het beste dat alles wat met beslissingen te maken heeft zoveel mogelijk bij de lokale collectieven gebeurt.

[fr] 2. Indymedia se nomme selon ses principes (comme mis dans les principes d'unit\xE9, les crit\xE8res de membre) , un r\xE9seau qui met en r\xE9alit\xE9 un pratique d\xE9centralis\xE9 d' offrir des nouvelles et de l'activisme li\xE9 aux medias. Davantage, il est pr\xE9f\xE9rable que tout ce qui concerne la prise des d\xE9cisions soit fait au niveau local le plus que possible.

[nl] 3. Om deze basisideeen in de praktijk te brengen, stellen we het volgende voor:

* de portaalsite zich niet zou moeten gaan bezig houden met een apart edito-beleid (omdat elk artikel toch al door het editoriaalbeleid van een van de lokale sites moet passeren).

* er geen apart edito-collectief nodig is voor de portaalsite. (is trouwens ook het standpunt van ovl)

* men zal moeten leren omspringen met het feit dat verschillende collectieven een verschillend editoriaal beleid voeren en dat al het nieuws en de features op de portaalsite daar een weerspiegeling van zijn, leren omgaan met die diversiteit dus.

* men geen aparte publish mogelijk voorziet op de portaalwebsite, de publiceerknop van de portaalsite kan wel gelinkt worden naar een pagina die linken heeft naar de publiceerpagina's van de lokale collectieven. Dit om te vermijden dat de lokale collectieven gaan verwaarloosd worden door publicisten, en de portaalsite ongewild zou evolueren naar een gewone nationale site. Het is belangrijk om dan wat uitleg te voorzien op de publiceerpagina van de portaalsite, om :

* mensen duidelijk te maken dat hun artikel op de portaalsite komt als ze het ergens lokaal posten

* mensen die een artikel "van nationaal belang / dat geen relevantie heeft met een of andere provincie" willen posten, duidelijk te maken dat ze dat perfect kwijtkunnen op een lokale site naar keuze (meest evidente hun eigen regio) en dat het dan automatisch op de portaalsite komt.

* artikels die dubbel gepost worden (bijvoorbeeld : iemand post zijn artikel op antwerpen, en op limburg, waardoor twee dezelfde artikel op de portaalsite komen) zouden - als dit mogelijk is - gewoon door de software moeten gefilterd worden (zodanig dat er geen dubbele postings komen en er ook geen edito op dat vlak nodig is).

[fr] 3. Mettant ces id\xE9es en r\xE9alit\xE9, nous proposons le suivant :

* le site syndiqu\xE9e ne doit pas s\x92occuper d\x92une politique \xE9ditoriale s\xE9par\xE9e (lorsque chaque article doit passer par l\x92\xE9dito d\x92un des collectifs locaux).

* un collectif editorial pour le site n\x92est pas n\xE9cessaire. (comme le point de vue d\x92ovl)

* il faudra qu\x92on apprend a accepter que ce sont des differentes collectifs, avec un \xE9dito specifique, en sorte que le rassemblement de tous les articles sont une projection de cela, on devra accepter cette diversit\xE9.

* il est mieux qu\x92une possibilit\xE9 de publier sur le site directement ne soit pas consid\xE9r\xE9e. Par contre, on peut installer un bouton \x93publier\x94 qui porte des liens qui vont directement vers les pages de publication des sites locaux. Ceci eviterait que les collectif collaux soient abandonn\xE9s par les visiteurs du site syndiqu\xE9, et que le site de syndication evoluerait vers un site normal national, ce qui n\x92est pas le but de la collaboration.

* il est important de fournir assez d\x92information sur la page \x93publier\x94, de sorte que : - il soit clair que leur article appara\xEEtra sur le site syndique s\x92il le publient sur un site local quelconque. - il soit clair que des articles \x93d\x92 importance nationale / qui n\x92ont rien \xE0 voir avec le context local, peuvent \xEAtre publi\xE9s sans probl\xE8mes sur un site local de leur choix (par exemple celui le plus proche de soi-m\xEAme), et que cet article sera \xE9galement sur le site syndiqu\xE9.

* des articels identiques publi\xE9s plusieurs fois (par exemple : quelqu\x92un publie un article sur Liege et sur Brusseles, la consequence : deux fois le m\xEAme article sur le site syndiqu\xE9) devraient - si ceci est possible - \xEAtre retenu par la programmature (de sorte qu\x92une \xE9ditoriale globale ne soit pas n\xE9cessaire).

-- GuntherLippens - 27 Feb 2004
Topic revision: r1 - 27 Feb 2004, GuntherLippens
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback