<< ImcCEEurope


http://lists.indymedia.org/mailman/public/imc-europe/2003-July/001302.html

[Imc-europe] IMC PL - IMC RU meeting Thu 03.07.2003 camp near Krynki
boud boud1 at wp.pl
Thu Jul 10 23:01:59 PDT 2003

  * Previous message: [Imc-europe] Do not open the email by Moritz Meinesz!
  * Next message: [Imc-europe] [en] euro indy feedback from krynki [fr] commentaires Krynki
  * Messages sorted by: [ date ] [ thread ] [ subject ] [ author ]

indyru at mail333.com,indymoskwa at pochtamt.ru,
imc-pl at lists.indymedia.org
imc-europe at lists.indymedia.org

[en] English below

[pl]
Witam,
  Na czwartek 03.07.2003, w ob\xF3zie antygranicznej blisko Krynek, było
spotkanie indymedi\xF3w polski i rosyjski-języcznej. Były około 10 os\xF3b 
z indymedia Moskba, St Petersburg, Kiev, Warszawa i Toruń. M\xF3wiliśmy
w po angielsku + tłumaczenie po ang <-> po rosyjski.

IMC Ru  (kontakt og\xF3lny: indyru at mail333.com)

* IMC Ru jest na baz język rosyjski i nie Stan Rosysjki

* Najaktywne zespoly są w Moskba, St Petersburg, Kiev
(kontakt Moskba: indymoskwa at pochtamt.ru)

* IMC Ru ma problem techniczne z stronę i problem komunikacyjne
z poparcie w USA, jest dlaczego oni nie mogą umieszczyć zdjęć na
środki kolumna, i dlaczego jeszcze jest link do "IMC Kasimov" kt\xF3ry
nie jest prawdziwy IMC (strona "IMC Kasimov" była organizowana przez
prawdziwej aktywistu, ale jedna osoba to nie kolektyw, ta osoba nie mogła
instalować publikacja otwarta, i IMC Ru pr\xF3bował komunikacja i 
wsp\xF3łpraca z niego bez sukces). Jest propozycja przesunięć do mir 
i do inny serwer.


* Jest problem że faszyst\xF3w są więcej aktywne dla publikować na 
kolumna otwarta niż aktywist\xF3w.

* Jest wspaniała edycja :))) drukowana IMC Ru - zrobił około 4 raz, z
500 albo 1000 egzemplarzami.

* Interesujemy się na możliwości wsp\xF3łpraca, ale jest problem 
tłumaczenia. 
  * Możemy, np, wybierać czasami najważniejsze artykułe 
w IMC RU lub IMC PL i m\xF3wić do inny kolektyw że myślemy że to 
ważny artykuł. 
  * Albo, kilka os\xF3b z IMC PL mogą napisać się na indyru at mail333.com 
i kilka os\xF3b z IMC RU mogą napisać się na imc-pl lub imc-pl-red (z ryzyko
dużo mejle...!!)

IMC PL
* Przedstawiliśmy się, tłumaczaliśmy dlaczego myślemy że lista mejla 
z otwartej archiwami są użyteczne, np

http://lists.indymedia.org/mailman/public/imc-pl/2003-July

i co to są stron TWiki, np

http://docs.indymedia.org/view/Local/ImcPlZCNJN

Byliśmy bardzo zadowolene spotykać się twarz na twarz. :)))

pozd
boud


[en]
Hi,
 On Thurs 03.07.2003, at the Krynki antiborder camp, there was an 
Indymedia meeting between IMC PL and IMC Ru-language. There were about
10 people from Indymedia Moscow, St Petersburg, Kiev, Warsaw and Torun.
We talked mostly in English + translations English <-> Russian.

IMC Ru  (general contact: indyru at mail333.com)

* IMC Ru is based on the Russian language, not the Russian state.

* The most active groups are in Moscow, St Petersburg and Kiev
(kontakt Moskba: indymoskwa at pochtamt.ru)

* IMC Ru has technical problems with its web site and problems communicating
with supporters in the USA, which is why they cannot put pictures in
their central column, and why there's still the link "Imc Kasimov" which
is not a real IMC (the "IMC Kasimov" site was organised by a real 
activist, but a single person is not enough to be a collective, 
that person was not able to install open publishing, and attempts by 
IMC Ru to communicate and work together failed). They are thinking
of shifting to mir and to a different server.

* There's a problem with fascists publishing more in the open publishing
column than activists publish.

* There's a fantastic :))) print edition of IMC Ru - it's been done
about 4 times so far, with either 500 or 1000 copies each time.

* We're interested in the possibilities of working together, but there's
a language barrier.
  * We could, e.g., sometimes choose important articles of IMC RU or 
IMC PL and tell the other collective that we think they are especially
good articles.
  * Or, a few people from IMC PL could subscribe to 
indyru at mail333.com  and a few people from IMC RU could subscribe to
imc-pl or imc-pl-red (at the risk of receiving many, many emails...!!!)

http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/imc-pl

IMC PL
  * We introduced ourselves, explained why we think archives with open 
archives are useful, e.g.

http://lists.indymedia.org/mailman/public/imc-pl/2003-July

and we also explained wiki software, e.g. the Indymedia TWiki:

http://docs.indymedia.org/view/Local/ImcPlZCNJN

We were very happy to get to know each other non-electronically. :)))

indy pl-ru

solidarity
boud

PS: Ktokolwiek może poprawić ten raport, oczywiście!
PS: Anyone feel free to add corrections to this report!


  * Previous message: [Imc-europe] Do not open the email by Moritz Meinesz!
  * Next message: [Imc-europe] [en] euro indy feedback from krynki [fr] commentaires Krynki
  * Messages sorted by: [ date ] [ thread ] [ subject ] [ author ]

More information about the Imc-europe mailing list
Topic revision: r1 - 23 Aug 2003, BouD
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback