Indymedia Euskal Herria

Hau da Twikiren bitartez Indymedia Euskal Herriak duen "intranet" antzekoa. Twikiren bitartez aurrera eraman ditzakegu zenbait lanak elkarlanean, elkar egon behar gabe. Twiki Tutoriala Euskaraz

Este es el espacio de Indymedia Euskal Herria para ser utilizado como una especie de "intranet". A trav\xE9s de Twiki podemos sacar adelante varios proyectos sin necesidad de reunirnos para ello.

Ceci est l'espace d' Indymedia Euskal Herria pour \xEAtre utilis\xE9 comme une "intranet". Avec Twiki nous pouvons travailler ensemble sur des projets divers sans besoin de se rencontrer.

Atalak

Twiki Euskara Castellano Fran\xE7ais
EhDiseinua Diseinu taldea Grupo de dise\xF1o Groupe de dessin
EhItzulpena Itzulpen taldea Grupo de traducci\xF3n Groupe de traductions
EhAktak Asanbladak Asambleas Assambl\xE9es
EhEditoriala Editorial taldea Grupo editorial Groupe \xE9ditorial
EhDokumentazioa Dokumentoak Documentos Documents
EhTeknikoa Gai teknikoak Temas tecnicos Zone technique
EhGurea Gure ekintzak Nuestras actividades Notres activit\xE9es

BALIABIDEAK

RECURSOS

RESOURCES

EhFrogakEgiteko Egin itzazu nahi dituzun saiakera guztiak dokumento honekin Haz todas las pruebas que desees con este documento Tu peux changer ce document pour apprendre

-- TxopiTxopi - 18 May 2006
-- TxopiTxopi - 19 Jun 2007
Topic revision: r37 - 07 Jul 2007, ZialdoKA
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback