You are here: Foswiki>Local Web>ImcGaliza (21 Oct 2006, AlsteR)Edit Attach
Also available in: English | Galego-RAG | Galego-AGAL | Galego-Portugu\xEAs | Espanhol


Este \xE9 o wiki do CMI Galiza. Aqu\xED trataremos de recopilar toda a informaci\xF3n actualizada sobre o proxecto. Atopar\xE1s unha mestura de idiomas e normas ortogr\xE1ficas nos textos e nas ligaz\xF3ns por que este wiki non se axusta a nengunha en concreto. Sigue as ligaz\xF3ns de arriba se queres consultalo no teu idioma ou normativa de prefer\xE9ncia e contrib\xFAe coas t\xFAas traducci\xF3ns/transcrici\xF3ns. Lembra anotar as t\xFAas modificaci\xF3ns no listado que hai no fondo da p\xE1xina e avisa despois na lista p\xFAblica do CMI Galiza.


 • Refer\xE9ncias b\xE1sicas
  • Acerca de Indymedia
   • Qu\xE9 cousa \xE9 Indymedia? Explicaci\xF3n breve, xeral e detallada.
   • Hist\xF3ria da Indymedia
   • Principios de Unidade da rede
   • Criterios de filiaci\xF3n \xE1 rede
   • A toma de decisi\xF3ns a trav\xE9s de consenso
   • A resoluci\xF3n de conflictos
  • Acerca do CMI Galiza
   • A Pol\xEDtica Editorial
   • A Declaraci\xF3n de Princ\xEDpios
   • Filiaci\xF3n de novos nodos e novos membros
   • A xesti\xF3n das listas de distribuci\xF3n de correo
  • Acerca do CMI Portugaliza

 • Estado do proxecto
  • Relaci\xF3n de discusi\xF3ns en curso
  • Relaci\xF3n de consensos
  • Hist\xF3rico


Listado de modificaci\xF3ns:

-- FizVazquez - 20 May 2003 Posta en marcha do wiki, listado inicial de documentaci\xF3n

-- StrafWetBoek - 29 Jul 2004 Engad\xEDn soporte multil\xEDng\xFCe, actualicei separando en tres secci\xF3ns (Referencias, Status e Encontros)
Topic revision: r15 - 21 Oct 2006, AlsteR
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback