<< ImcPlWEFinWarszawa


archive copy of http://pl.indymedia.org/pl/2004/02/3872.shtml


 Poradnik demonstranta
Magda Micińska 08.02.2004 01:07
Tekst do publicystyki: wybrane przepisy prawne pomocne na manifestacjach 
lub innych akcjach bezpośrednich.
Poradnik demonstranta

Celem tej publikacji jest pomoc prawna dla uczestnik\xF3w w manifestacji, 
okupacji i innych akcji bezpośrednich. Poznaj swoje prawa.

Na manifestacji

Na manifestacji cały czas trzymamy się w grupie. Idziemy razem i opuszczamy 
manifestację jako grupa. Bądź uważny, unikaj zaułk\xF3w. Nie zostawaj w tyle
 i nie wracaj sam. Większość aresztowań ma miejsce właśnie w takich sytuacjach.

Według projektu nowej ustawy o zgromadzeniach (w lutym 2004 jeszcze nie weszła
 w życie) zabrania się udziału w manifestacjach osobom zamaskowanym, kt\xF3rych 
identyfikacja jest utrudniona lub niemożliwa. Ustawa wyklucza 
uczestnictwo takich os\xF3b w zgromadzeniu \x96tzn. mogą być od razu zatrzymani. 
Nowa ustawa rozszerza odpowiedzialność finansową organizator\xF3w i przewodniczących 
zgromadzeń za ich przebieg, poprzez wprowadzenie wsp\xF3lnej odpowiedzialności
 za szkody powstałe podczas zgromadzenia lub bezpośrednio po jego 
zakończeniu. Projektowane zmiany ułatwiają też występowanie z roszczeniami 
odszkodowawczymi przez poszkodowane podmioty i tworzą dla nich podstawy 
dochodzenia odpowiedzialności finansowej od wszystkich os\xF3b biorących 
udział w zgromadzeniu za szkody powstałe w wyniku zgromadzenia.

Na manifestacji unikaj zdjęć i kamer mogą być użyte jako dowody przeciwko 
tobie. Po akcji warto zmienić ubranie jeśli jego wygląd wskazuje, że
 ubrałeś w niej udział (np. ślady farby). Policja może poszukiwać 
uczestnik\xF3w na podstawie zdjęć i film\xF3w, zdarzają się aresztowania 
na ulicach w kilka godzin po manifestacji. Istnieje niebezpieczeństwo 
bycia legitymowanym i zatrzymanym także w autobusie czy w tramwaju. Nie 
przechwalaj się głośno co robiłeś i o co wiesz o innych. Nie używaj nazwisk.
Pamiętaj o dokumencie tożsamości.
Jeżeli obok ciebie ktoś jest zatrzymany warto pomyśleć o akcji solidarnościowej
 np. blokowanie przez sitting przejazdu radiowozu z osobą zatrzymaną. Dobra 
organizacja demonstrant\xF3w może spowodować uwolnienie.

Zatrzymanie i kontrola osobista

Jeśli zostałeś zatrzymany lub otoczony przez policje, podczas akcji, najlepiej
 nic nie m\xF3w, odmawiaj zgody na uznanie cię za oskarżonego. Nie panikuj. 
Generalnie można odmawiać jakikolwiek deklaracji poza wymagalnymi 
formalnościami jak tożsamość, wiek, adres i zaw\xF3d. Jeżeli jest was wielu 
zatrzymanych, pr\xF3bujcie wymieniać się nazwiskami i numerami telefon\xF3w 
żeby nie być w izolacji.
Policjanci, przystępując do czynności służbowych takich jak zatrzymanie
 czy kontrola osobista są zobowiązani m.in:
1) podać stopień, imię i nazwisko; policjanci nie umundurowani okazują 
ponadto legitymację służbową w taki spos\xF3b, aby zainteresowany miał 
możliwość odczytać i zanotować nazwisko policjanta i nazwę organu, 
kt\xF3ry wydał legitymację,
2) podać podstawę prawną oraz przyczynę podjęcia czynności służbowej.

Przystępując do zatrzymania osoby, policja ma obowiązek sprawdzić czy osoba
 zatrzymana posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty mogące służyć do
 popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo stanowić dowody rzeczowe lub
 podlegać przepadkowi ( dlatego zostaw w domu narkotyki, notes z adresami 
a jeśli masz telefon kom\xF3rkowy pomyśl czy w razie zatrzymania nie ułatwi 
on identyfikacji innych aktywist\xF3w).
Jeżeli jesteś ofiarą przemocy policyjnej masz prawo żądać niezwłocznego 
zbadania przez lekarza i wydania obdukcji (jest odpłatna ok. 50 PLN ale
 to bardzo ważny dow\xF3d przeciwko policji).

Na komisariacie policjant sporządza protok\xF3ł zatrzymania i doręcza jego 
kopię zatrzymanemu. W terminie 7 dni masz prawo wnieść do sądu zażalenie
 na zatrzymanie.
Masz prawo do telefonu do wskazanej przez ciebie osoby. Masz prawo
 kontaktu z adwokatem.
Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie zwolnić, gdy:
1)ustanie przyczyna zatrzymania,
2) sąd wyda postanowienie o zwolnieniu (w przypadku gdy napiszesz 
zażalenie)
3) z opinii lekarza wynika, że zatrzymanie może spowodować zagrożenie 
życia lub zdrowia osoby zatrzymanej,
- jednak nie p\xF3źniej niż przed upływem 48 godzin od chwili zatrzymania, 
chyba że zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.

Przy kontroli osobistej masz prawo żądać obecności osoby wskazanej 
przez siebie. Masz prawo żądać aby kontrola osobista była dokonana 
za pośrednictwem os\xF3b tej samej płci.

Aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie polega na faktycznym pozbawieniu wolności 
oskarżonego o popełnienie przestępstwa. Zastosowanie tymczasowego 
aresztowania nie przesądza o winie, o tym bowiem, czy jesteś winny 
zarzucanego czynu i czy poniesiesz karę, zadecyduje sąd w orzeczeniu 
kończącym postępowanie karne.

Tymczasowe aresztowanie może zastosować tylko sąd. Przed zastosowaniem
 tymczasowego aresztowania sąd albo prokurator przesłuchuje oskarżonego. 
Masz prawo do telefonu. Masz prawo do adwokata. Na postanowienie o 
zastosowaniu tymczasowego aresztowania przysługuje Ci zażalenie.

Aby można było zastosować tymczasowe aresztowanie, muszą zaistnieć 
poniższe okoliczności:
Po pierwsze - fakt, że oskarżony popełnił przestępstwo, musi być 
bardzo prawdopodobny.
Po drugie - musi być spełniony chociaż jeden z następujących warunk\xF3w:

\xB7uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego
\xB7uzasadniona obawa utrudniania postępowania karnego
\xB7potrzeba zabezpieczenia postępowania karnego spowodowana grożącą 
oskarżonemu surową karą
\xB7uzasadniona obawa popełnienia przez oskarżonego nowego przestępstwa 
przeciwko życiu i zdrowiu lub przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

Surowa kara to taka gdy oskarżonemu zarzuca się popełnienie przestępstwa, 
za kt\xF3re grozi kara pozbawienia wolności, kt\xF3rej g\xF3rna granica wynosi 
co najmniej 8 lat (jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 5 lat, to g\xF3rną granica kary jest 5 lat).
W związku z udziałem w manifestacji może to być np. czynna napaść 
na funkcjonariusza publicznego \x96max 10 lat. Jednak większość czyn\xF3w 
karalnych popełnianych podczas akcji bezpośrednich to występki 
zagrożone znacznie niższą karą (np. za naruszenie nietykalności 
cielesnej policjanta -max 3 lata, za znieważenie \x96max 1 rok) 
oraz wykroczenia.

Wykroczenia.

W związku z udziałem w manifestacji możemy być obwinieni ze wykroczenia 
takie jak np. umieszczenia napisu (grafiti), ulotki czy plakatu w 
miejscu publicznym, zniszczenie, uszkodzenia mienia publicznego i 
prywatnego, używanie sł\xF3w nieprzyzwoitych itp. Karami za wykroczenia są:
1) areszt,
2) ograniczenie wolności,
3) grzywna,
4) nagana.

Kara aresztu trwa najkr\xF3cej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach.
Postępowanie toczy się przed kolegium do spraw wykroczeń. Orzeczenie o karze 
nie jest odnotowane w Centralnym Rejestrze Skazań czyli nadal fromalnie 
jest się \x84nie karanym\x94.

.........................................

dzięki dla B. za pomoc w redagowaniu tej ulotki :)

........................................Dodaj komentarz
legal handbook
tłumacz     08.02.2004 16:29
*Legal handbook*

The purpose of this handbook is to help participants in a
demonstrations, occupations and other forms of direct action. Know
your rights!

*At the demonstration*

Come as a group, leave as a group, stay in a group and stay alert.
Make sure you move in good order - keep together and keep moving - and
avoid entrapment (in a cul-de-sac surrounded by police cordons). Do
not remain or leave alone. Most arrests occur at such times.

According to a new planned law on people gathering in a public place
(in Feb 2004 this had not yet become law), it will be forbidden to
participate in a demonstration if you are masked, or if it is difficult
or impossible to identify you. The planned law excludes participation
of such people from any public gathering - i.e. you can be immediately
arrested. The new law extends the financial responsibility of the
organisers and leaders of any gathering, and makes everyone who
participates in a demonstration financially responsible for any damages
happening during or immediately after the end of the demonstration.

Beware of still and video cameras. The images may be used as evidence
against you. Provide yourself with a change of clothes or a quick
change of appearance, in case your clothes show traces of potentially
criminal activity (paint for example). After a demonstration, the
police are liable to track down participants according to appearance,
or clothing descriptions, and they may very well make arrests in
adjacent streets, in buses or trams, even some hours after a
demonstration. Do not loudly brag about what you did or about what you
know other people have done. Try not to mention names. You could be
"caught red-handed" at any moment.

Keep some identity documents on you.

If someone is stopped beside where you find yourself, it's a good
idea to think of a solidarity action, e.g. a blockade by sitting on
the ground in the path of the police car holding the arrested person.
Well organised non-violent resistance can often free an arrested activist.


*Detention and identity controls*

Language alert: Polish has (at least) two different words for levels
of being held by police: ,,zatrzymanie" - short term, up to 48 hours -
which we translate by "detention" and ,,aresztowanie" - longer term -
which we translate by "arrest".

If you are stopped on your own and find yourself surrounded by police
people during an action, best say nothing, refuse to acknowledge any
accusations made and stoically await developments. Don't panic!
Generally refuse to make any declaration except for the formal
requirements: your identity, age, address and employment. If there
are several of you, try and exchange identities and telephone numbers
in order to avoid being isolated.

Police officers, when taking action such as detaining someone or
checking identity, are obliged to:
1) provide their rank, given name and family name; even non-uniformed
policemen (such as the ABW - secret police) are obliged to provide
an identity document so that you can write down their name and
the name of their service
2) provide the legal basis as well as the specific reason for their action

When detaining someone, police have the obligation to check that you
are not carrying weapons or other dangerous objects that could be used
to carry out a crime or other offence or could be used as material
evidence (which is why you should not take your address book, illegal
drugs, nor even a penknife with you, and if you have a mobile phone,
keep in mind that the police may read all the phone numbers you have
stored on it - don't store numbers of activists at high security risk).

If you have been subject to violence, do not hesitate to insist on
seeing a doctor and receiving a certificate of sick leave even if you
are not in employment (it costs about 50 PLN but it's worth it, it's
an extremely serious piece of evidence against the police).

In the police station (komisariat) a report on the detention is prepared
and given to the detained person. Within 7 days you have the right
to file a protest in court against the detention. You have the right to
telephone to whoever you wish. You have the right to contact with a
lawyer.

The detained person has the right to be immediately freed, if:
1) the reason for the detention is determined,
2) the court decides to free you (in the case that you file a protest)
3) in the opinion of the doctor, your life or your health would be
in danger if you remain detained

In any case, you must be freed within 48 hours of being detained
(,,zatrzymany"), unless a court order is obtained for temporarily arresting
you (you will be ,,aresztowany").

During a body check, you have the right to insist on the presence of
someone you wish. You have the right to be body-checked by someone of
the same sex as you.

*Arrest*

Temporary arrest is the imprisonment of someone actually accused
of carrying out a crime. Being arrested does not imply guilt. If you
are guilty of the action and what sentence you would have are decided
by the court based on a judgment at the end of the criminal proceedings.

Only a court (not police) can decide to temporarily arrest you. Before
temporary arrest, a court or a prosecutor listens to the accused.
You have the right to use the telephone. You have the right to a lawyer.
In deciding whether or not to temporarily arrest you, your own claims
will be heard.

In order for you to be temporarily arrested, there must exist the following
conditions:
Firstly - it must be very probable that you committed the crime.
Secondly - at least one of the following conditions must be satisfied:
* a reasonable concern that you may escape or hide
* a reasonable concern that (your freedom) would cause difficulties for
the court procedures
* it is necessary to protect the court procedures because you risk a
punishment of 8 years or more imprisonment (,,surowa kara")
* a reasonable concern that you may commit new crimes against life or
health or against general security

,,Surowa kara" ("raw punishment") is that when the accused risks
an imprisonment whose upper limit is at least 8 years (if the crime
risks imprisonment from 3 months to 5 years, then the upper limit is
5 years).

For participation in a demonstration, the penalty can be e.g. for
assaulting a public servant - max 10 years. However, most criminal
actions carried out during direct actions are misdemeanours (,,występki",
"delits") which risk lower penalties (e.g. for infringing upon a police
officer's body space - max. 3 years, for insults - max 1 year) as well
as minor offences (,,wykroczenie").

*Minor offences (,,wykroczenie")*

In relation to participation in a demonstration we can be blamed for
minor offences such as making graffiti, distributing pamphlets or
showing banners in public places, destruction of public or private
property, using rude words etc. Penalties include:
1) arrest
2) imprisonment
3) fines
4) reprimand (critical words against you)

The punishment of arrest lasts at least 5 and at most 30 days; it's
counted in days. The procedure happens in front of a magistrate for
minor offences. The verdict on the punishment is not recorded in the
Central Punishment Registry, so in a formal sense is "not a punishment". 

Topic revision: r2 - 21 Jan 2006, AlsteR
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback