<< ImcPoland


Indymedia vs Parecon

W aktualnej (2000r.-2004r.) formie, kolektywe indymedia funkjonują prawdziwie bez pieniądze, i centralny pomysł jest że wszyscy są i ,,pracownik\xF3w" i ,,konsument\xF3w". Więc to nie jest ewidentny czy model http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia_uczestnicząca (ang. parecon ) jest istotny dla nas lub nie.

Jednakże jest wiele elenmnt\xF3w podobnych, a więc naturalnym jest pytanie czy grupy ,,zwyklych" pracownik\xF3w i konsument\xF3w interesują się tym modelem.

pracownik\xF3w w Poznaniu

Tu jest ankieta dla pr\xF3ba zobaczyć do jaki stopni model ten jest uzasadniony jak warto, np
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
sondaz.pdfpdf sondaz.pdf manage 44 K 17 Jun 2004 - 21:44 UnknownUser plik pdf 45kb - ankieta
Topic revision: r2 - 02 Oct 2004, SzczyM
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback