<< ImcPoland (zobacz też: ImcPlSpotkania)

potrzeba być tłumaczenie ( http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/www-pl ):

Hints on how to 5. O - R - G - A - N - I - Z - E !!!! a face-to-face meeting so that no one individual or group dominates are

TECHNIKI DZIAŁANIA NIEHIERARCHICZNEGO

Istnieje wiele sprawdzonych technik pomagających moderatorowi radzić sobie z porządkiem i dynamiką grupy. Poniższe to tylko niekt\xF3re z tych najbardziej znanych i często używanych. Bądź kreatywny i przystosowuj się do sytuacji, gdyż r\xF3żne sytuacje wymagają r\xF3żnych technik. Wraz z doświadczeniem przyjdzie także zrozumienie jak oddziaływują one na dynamikę grupy i kiedy najlepiej ich używać.

ZR\xD3WNYWANIE UDZIAŁU

Moderator - prowadzący, wybierany na początku każdego zebrania jest dpowiedzialny za r\xF3wne rozdzielanie głosu podczas spotkań, w danym momencie udziela głosu jednej osobie. Najbardziej powszechną metodą wybierania następnego m\xF3wiącego jest metoda licealna. Moderator udziela głosu osobom w kolejności w jakiej podnoszą one ręce. Często występują przy tym nier\xF3wności, kiedy jakaś jednostka lub grupa dominuje. Zdarza się to z powodu wpojonych problem\xF3w z zachowaniem, takich jak rasizm, seksizm, itp., lub z wewnętrznej dynamiki takiej jak doświadczenie, wiek, strach, nieśmiałość, brak szacunku, ignorancja. Nier\xF3wności te mogą zostać usunięte na r\xF3żne sposoby. Na przykład, jeśli faceci m\xF3wią częściej niż babki, moderator może zasugerować przerwę po każdym wypowiadającym się, kobiety liczą do pięciu przed zabraniem głosu, mężczyźni liczą do dziesięciu. W kontrowersyjnych sytuacjach, moderator może wymagać by trzy osoby wypowiedziały się za propozycją i trzy przeciwko niej. Jeśli grupa nie chce mieć moderatora, kt\xF3ry wybiera kto po kim m\xF3wi, może sama wybierać prosząc ostatniego m\xF3wiącego o podanie umownego obiektu (np. butelki czy patyka) następnemu. Inna metoda polega na tym, że każdy kto chce się wypowiedzieć wstaje przed zabraniem głosu i zaczyna m\xF3wić dopiero wtedy gdy jest jedyną stojącą osobą. To tylko niekt\xF3re z pomocnych technik i rozwiązań jakie istnieją. Bądź kreatywny. Wymyśl swoje własne.

LISTA

Aby dyskusja przebiegała płynnie, ci kt\xF3rzy chcą m\xF3wić, mogą cicho zasygnalizować to moderatorowi, kt\xF3ry doda ich imię do listy zabierających głos.

LAS RĄK

Jeśli wiele os\xF3b chce m\xF3wić w tym samym momencie, przydatnym jest by moderator poprosił wszystkich, kt\xF3rzy chcieliby zabrać głos o podniesienie rąk, następnie nadał im numery i poprosił o m\xF3wienie właśnie w tej kolejności. Na koniec takiego ,,lasu rąk" moderator może poprosić o następny ,,lasu" lub zastosować inną technikę.

W dyskusji IRC (czat), las rąk (ang. m\xF3wi "stack", ale więcej precyzyjnie potrzeba być "queue") może być i bardzo potrzebny, i bardzo skuteczny.

TEMPO

Tempo i przebieg spotkania zależy od moderatora. Jeśli atmosfera zaczyna być napięta wybierz techniki, kt\xF3re wspierają r\xF3wnowagę i wsp\xF3łpracę. Jeśli spotkanie przebiega powolnie i ludzie zaczynają być niespokojni, zasugeruj rozciągnięcie lub zmianę porządku zebrania.

SPRAWDZANIE PRZEBIEGU

Jeśli przebieg spotkania załamuje się lub jeśli jedna osoba lub mała grupa zaczyna dominować, każdy może poddać pod dyskusję technikę, kt\xF3ra została użyta lub zasugerować alternatywę.

CISZA

Jeśli tempo zebrania jest za szybkie, energia i napięcie są wysokie, jeśli ludzie m\xF3wią poza kolejnością lub przerywają jeden drugiemu, dobrze jest gdy ktoś zaproponuje chwilę ciszy dla uspokojenia i ponownego skupienia uwagi.

PRZERWA

W gorączce dyskusji, ludzie są zwykle odporni na jej przerywanie, ale mądry moderator wie, że pięciominutowa przerwa może uchronić przed dajmy na to p\xF3łgodzinną, kręcącą się w k\xF3łko, bezowocną debatą.

WEZWANIE DO KONSENSUSU

Prowadzący lub jakakolwiek inna osoba mająca głos, może zaproponować ?pr\xF3bę konsensusu?. Aby to zrobic moderator pyta się czy są jeszcze jakieś nierozwiązane sprawy, kt\xF3re zostały nieom\xF3wione.

PODSUMOWANIE

Może być ono dokonane przez prowadzącego, notującego lub kogokolwiek innego. Udaremnia to pospolity problem, kiedy to dyskusja zaczyna kręcić się w k\xF3łko, a przemiawiający jedni po drugich powtarzają to co już powiedzieli.

PRZEFORMUŁOWANIE PROPOZYCJI

Po długiej dyskusji, zdarza się , że dana propozycja zostaje zmodyfikowana bez żadnej formalnej decyzji. Moderator musi to rozpoznać i znaleźć czas na przeformułowanie propozycji tak by zawierała nowe informacje, zmiany lub skreślenia. Następnie propozycja jest prezentowana grupie, tak by wszyscy rozumieli co jest rozważane. I zn\xF3w może być to zrobione przez prowadzącego, notującego lub kogokolwiek innego.

ZMIANA ROLI

Jeśli moderator sam chce się włączyć w dyskusję lub jest zaangażowny w konkretny punkt programu zebrania, może wystąpić z roli prowadzącego i uczestniczyć w dyskusji, pozwalając innemu uczestnikowi poprowadzić zebranie.

SCHOWEK

Czasami podczas spotkania muszą być zbierane informacje. Aby zaoszczędzić czas, można puścić w obieg np. pudełko do kt\xF3rego można je wrzucać. Kiedy zostaną już zebrane, mogą być zaprezentowane przez prowadzącego.

GŁOSOWANIE

Użyteczność głosowania w granicach konsensusu polega gł\xF3wnie na wyjaśnianiu względnej wartości znaczenia rozmaitych zagadnień. Metoda ta przydaje się szczeg\xF3lnie gdy moderator jest zdezorientowany lub gdy nie jest pewny co do aktualnego statusu danej propozycji, a chce uzyskać jasność by m\xF3c zaproponować następną procedurę/ technikę. Pamiętaj - głosowania nie są decyzjami, a raczej niewiążącymi referendami. Gdy sprawy są całkowicie jasne, a większość chce zmusić mniejszość do posłuszeństwa ukazując jej przytłaczające poparcie, stosuje często słomki do głosowania, zamiast dyskusji i rozwiązywania problemu... Pamiętaj ? jasne i proste pytania są najlepsze. Głosowania kt\xF3re wymagają trzech lub więcej decyzji na raz mogą być niezwykle manipulujące. Uważaj i używaj ich mądrze.

CENZURA

(Ta i następne techniki r\xF3żnią się trochę od pozostałych. Mogą być nieodpowiednie dla niekt\xF3rych grup.) Kiedy ktoś bez przerwy stara się m\xF3wić poza kolejnością, moderator ostrzega go przynajmniej dwa razy, że jeśli nie przestanie przerywać, będzie zmuszony ocenzurować tę osobę. Znaczy to, że osoba ta nie będzie mogła wypowiadać się do końca omawiania danego punktu programu. Jeśli takie zachowanie powt\xF3rzy się podczas dyskusji nad kolejnymi punktami, ocezurowanie może trwać dłużej. Ta technika musi byc roztropnie używana. Jeśli prowadzący ocenzuruje kogoś, a inni na zebraniu nie zgodzą się z tą opininą, lepiej będzie gdy wystąpi on raczej z roli moderatora dyskusji i pozwoli by ktoś inny poprowadził zebranie, niż wdaje się w dyskusję nad swymi zdolnościami i sądami jakich dokonał. Oczywistym jest, że destrukcyjne zachowania bardzo utrudniają prowadzenie spotkania, tak samo jak brak szacunku, więc jeśli jasne jest, że wszyscy zauważyli to zachowanie, głosy dezaprobaty dla cenzurowania wskazują raczej na brak zaufania do metody prowadzenia zebrania, niż na wspieranie złego zachowania.

WYDALENIE

Jeśli jakaś osoba nadal zachowuje się destrukcyjnie, moderator może poddać pod dyskusję jej zachowanie. W tym celu prosi o wyjaśnienie powod\xF3w takiego zachowania i ukazanie jak ma się ono do interesu całej grupy, w jaki spos\xF3b odnosi się ono do cel\xF3w jakie stawia sobie grupa, a także czy jest ono w zgodzie z zasadami i regułami danej grupy. Jeśli osoba nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania lub gdy jej odpowiedzi wskazują na sprzeczność ze wsp\xF3lnym celem, moderator może poprosić osobę o opuszczenie zebrania.

TECHNIKI DYSKUSJI W GRUPIE

Często zakłada się, że najlepszą formą grupowej dyskusji jest ta, gdzie jedna osoba m\xF3wi do całej grupy. Prawda ta dotyczy jednak tylko niekt\xF3rych dyskusji. Niekiedy bardziej owocne i wydajne mogą być inne techniki. Poniższe należą do najbardziej powszechnych i są często używane. Mogą być one zaproponowane przez dowolną osobę na zebraniu, dobrze jest jednak gdy wszyscy są z nimi zaznajomieni. I znowu ? bądź kreatywny i przystosuj metodę do warunk\xF3w. R\xF3żne sytuacje wymagają r\xF3żnych technik. Tylko doświadczenie ukazuje jak oddziaływują one na dynamikę grupy i jaki jest najlepszy moment by ich użyć.

IDENTYFIKACJA

Dobrze jest zwracać się po imieniu/ ksywce do wszystkich na spotkaniu. Jednym ze sposob\xF3w nauczenia się imion, jest rozrysowanie gdzie kto siedzi i w momencie przedstawiania się, zaznaczanie imion na rysunku. W dużych grupach przydatne mogą być kartki z imionami, dobrze jest też gdy dana osoba przedstawia się gdy zaczyna m\xF3wić, tak by wszyscy nauczyli się swych imion i ksywek.

DYSKUSJA W DUŻEJ GRUPIE

Wartością dyskutowania w dużej grupie jest ewolucja danego pomysłu czy idei. Grupowy pomysł nie jest tylko prostą sumą pomysł\xF3w indywidualnych, ale rezultatem interakcji jakim podlegały pomysły i idee podczas dyskusji. Dyskusja całej grupy może być nieustrukturyzowana a zarazem owocna. Może być r\xF3wnież formalnie skonstruowana przy pomocy wielu omawianych tu technik. Często dyskusja całej grupy nie wytwarza maksimum uczestnictwa i r\xF3żnicy pogląd\xF3w. Podczas tego typu dyskusji tylko nieliczni zabierają głos, a z czasem orientacja grupy może zostać zdominowana przez ideę, nastr\xF3j, lub grupkę ludzi.

MAŁA GRUPA

Rozbicie na małe grupy może byc bardzo pomocne. Mogą być nimi na przykład, dw\xF3jki, tr\xF3jki os\xF3b kt\xF3re same siebie wybierają lub są wybierane losowo. W stosunkowo kr\xF3tkim czasie wszyscy uczestnicy zebrania będą mieli możliwość podzielenia się swym punktem widzenia. Pamiętaj o wyznaczeniu jasnego limitu czasu na dyskusję w małych grupach oraz o tym by każda grupa wybrała swego sekratarza ? osobę kt\xF3ra będzie zapisywać pomysły grupy. Po upłynięciu ustalonego czasu, grupki zn\xF3w jednoczą się w dużą grupę, a notujący zdają relację z gł\xF3wnych pomysł\xF3w i punkt\xF3w widzenia swoich grup. Czasami można poprosić przedstawicieli grup by nie powtarzali tego co już zostało powiedziane, a jedynie dodawali do dyskusji tylko nowe pomysły. Przydatnym jest także wypisać te raporty w widocznym miejscu, tak by wszyscy widzieli kumulacyjny rezultat dyskusji i by mieć pewność, że niczego nie przeoczyliśmy.

"BURZA M\xD3ZG\xD3W"

Technika ta jest bardzo pomocna gdy moderator domaga się pomysł\xF3w od całej grupy. Normalna zasada by zabierać głos, gdy udzieli go moderator jest zawieszana i wszystkich zachęca się do wypowiadania swych uwag i pomysł\xF3w, kt\xF3re następnie są zapisywane w widocznym miejscu przez notującego. Przydaje się to gdy na zebraniu brak pomysł\xF3w, właściwie wszystkie nowe są wtedy odpowiednie i ważne, bez względu na to jak niezwykłe i niekompletne mogą się wydawać. Jest to sytuacja gdy te sugestie mogą działać jak katalizator, gdzie pomysły buduje się jeden na drugim, tworząc w ten spos\xF3b kreatywne możliwości. Podczas burzy m\xF3zg\xF3w wystrzegaj się oceniania pomysł\xF3w innych.

"RUNDKA PRZEPYTUJĄCA"

Jest to prosta technika kt\xF3ra zachęca do uczestnictwa. Moderator zadaje pytanie i idzie wok\xF3ł zebranych ludzi, zapraszając każdego do kr\xF3tkiej wypowiedzi. Nie jest to otwarta dyskusja, komentowanie tego co powiedzieli inni, ale szansa dla indywidualnego wypowiedzenia się na określone zagadnienia.

"KLATKA"

Jest to specjalna metoda dyskusji w małych grupach. Kilku uczestnik\xF3w reprezentujących odmienne punkty widzenia spotyka się w wewnętrznym kole by przedyskutować daną sprawę, podczas gdy reszta formuje koło zewnętrzne (w jego środku znajduje się koło dyskutujących) i słucha dyskusji. Pod koniec określonego wcześniej czasu, cała grupa jednoczy się i ocenia dyskusję w ?klatce?. Interesująca wariacja metody: najpierw wstaw wszystkich mężczyzn do klatki, p\xF3źniej wszystkie kobiety. Niech dyskutują na te same tematy.

AKTYWNE SŁUCHANIE

Jeżeli grupa ma problemy ze zrozumieniem odmiennych punkt\xF3w widzenia, ktoś może dopom\xF3c poprzez aktywne słuchanie. Posłuchaj m\xF3wiącego, następnie powt\xF3rz to co usłyszałeś i spytaj go czy dokładnie odzwierciedla to to co miał na myśli.

PODZIAŁ

Podział może być przydatny w sytuacji konfliktowej, by konflikt stał się jasny, poprzez zjednoczenie się podobnych perspektyw lub poprzez zdefiniowanie punkt\xF3w wyjścia na kt\xF3rych skupić ma się cała grupa. Może być tak, że tylko kilku ludzi przystępuje do danej frakcji, albo wszyscy tworzą kilka frakcji. R\xF3żnica między takim podziałem - frakcją a podziałem na małe grupy jest taka, że frakcje tworzą ludzie o podobnych punktach widzenia, podczas gdy małe grupy dyskusyjne składają się z ludzi o r\xF3żnych punktach widzenia.

Food Not Bombs Publishing 
7304 Carroll Ave #136
Takoma Park, MD 20912
1-800-569-4054
http://www.foodnotbombs.net

http://consensus.net/ocac6.html

Polska wersja:
Jedzenie Zamiast Bomb
kolektyw toruński
http://www.1984.most.org.pl

wersja do wydruku

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
FNB.pdfpdf FNB.pdf manage 102 K 18 Feb 2003 - 02:12 UnknownUser pdf do wydruku
FNB.textex FNB.tex manage 15 K 18 Feb 2003 - 02:14 UnknownUser żr\xF3dło
Topic revision: r5 - 09 May 2006, BouD
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback