polish translation of MembershipCriteria - dziękuję do piero - http://poprostu.pl/cgi-bin/minorweb.pl?A=READ&L=indy/2001/12/6/2

see also NewImc - http://lists.indymedia.org/mailman/public/new-imc/2001-May/000155.html

also see ImcPoland

Kryteria uczestnictwa w IMC

Od powstającego IMC oczekuje się:

 • a. wyrażenia zgody na misję NIMC (sieć IMC) i zasady jedności
 • b. stworzenia grupy wystarczająco zobowiązanej do tego, aby tworzyć funkcjonujące IMC
 • c. zebrania IMC mają być otwarte i publiczne (żadna grupa nie posiada tytułu wyłącznej "własności" do IMC)
 • d. pracy w celu stworzenia lokalnej Misji lub Celu działania. Misja całej sieci może zostać zaadoptowana lub być używana tymczasowo
 • e. utworzenia polityki redakcyjnej i funkcjonowania jej dzięki mechanizmowi demokratycznego podejmowania decyzji, z zachowaniem pełnej jawności
 • f. wyrażenia zgody na tzw. system Open Publishing, opisany w tzw. zbiorze zasad redakcyjnych NIMC (Zgodziliśmy się że Sieć Globalna jeszcze nie zdefiniowała słowa "Publikacja Otwarta", i będzemy czekać na wyniki przed zmianą tego kryterium)
 • g. zaadoptowania polityki podejmowania decyzji zgodnej z duchem zasad konsensusu włączając w to otwartość, jawność i r\xF3wność
 • h. posiadania rzecznika(\xF3w) chętnych i zdolnych do uczestnictwa w globalnym procesie podejmowania decyzji i w spotkaniach NIMC jako reprezentanci, kt\xF3rzy rozumieją odpowiedzialność wiążącą się z tą rolą
 • i. Uczestnictwa w grupie IMC Network Communication Methods pracującej nad zdrowiem i witalnością Sieci. Zapewnienia, że przynajmniej jedna osoba z lokalnego IMC uczestniczy stale w pracach listy IMC-Communication
 • j. (NIE SKOŃCZONE): kolektyw nie może być oficjalnie stowarzyszony z jakąkolwiek partią polityczną, państwem lub kandydatem w wyborach państwowych (komentarz: indywidualni autorzy mają wolność wyboru i mogą robić co chcą i lokalne IMC mogą pisać artykuły w środkowej kolumnie o partiach politycznych i ich działaniu)
 • k. IMCs nie będą w jakikolwiek spos\xF3b angażować się w przedsięwzięcia komercyjne (dla zysku). NIMC zerwie wsp\xF3łpracę z lokalnym IMC, kt\xF3re zdecyduje się być komercyjną firmą medialną.
 • l. Zamieszczenia lokalnej wersji logo IMC na lokalnym portalu oraz wydawnictwach wydawanych przez lokalne IMC
 • m. Zamieszczenia listy wszystkich istniejących IMC na swoim portalu

CZŁONKOSTWO W SIECI

 1. Członkostwo w Sieci jest otwarte dla każdej grupy, kt\xF3ra zgadza się z powyższymi warunkami. W przypadku, gdy istnieje wiele pr\xF3śb od os\xF3b z jednego miasta lub regionu, zachęcamy ich do spotkań i wsp\xF3lnej pracy.
 2. Członkostwo w Sieci NIMC (Sieci IMC) jest koordynowane i wspierane przez Grupę Roboczą New IMC, ale decyzja jest podejmowana przez całą sieć NIMC na grupie dyskusyjnej Imc-Process.

DEFINICJE I TERMINY: Dla jasności i precyzji, potrzebne są definicje użytych termin\xF3w.

 • NIMC = Network of Independent Media Centers = Sieć Centr\xF3w Niezależnych Medi\xF3w
 • otwarty = oznacza, że rozmaite osoby i grupy są mile widziane i nie stosuje się żadnych pr\xF3b w celu wykluczenia kogokolwiek ze względu na płeć, tożsamość z płcią, orientację seksualną, rasę, klasę, wiek, zdolności czy religię.
 • oficjalnie stowarzyszony = jeszcze w trakcie przygotowania
 • Metody komunikacji w Sieci IMC = międzynarodowe listy dyskusyjne, dyskusje w sieci IRC wraz z logami, rozmowy telefoniczne i fizyczne spotkania.
 • Wersja lokalna = uznajemy, że istnieją rozmaite nazwy i loga w zależności od języka i kultury lokalnego IMC.
Topic revision: r4 - 02 Feb 2006, AlsteR
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback