polish translation of unity principles - dzi\xEAkuj\xEA do PBN: http://poprostu.pl/cgi-bin/minorweb.pl?A=READ&L=indy/2002/8/30/3

- see also NewImc

PRYNCYPIA JEDNOŚCI

  1. Sieć Niezależnych Ośrodk\xF3w Medialnych (IMC) jest oparta na pryncypiach r\xF3wności, decentralizacji i lokalnej autonomii. Sieć IMC nie powstaje w wyniku zcentralizowanego biurokratycznego procesu, ale w wyniku samoorganizacji autonomicznych kolektyw\xF3w, świadomych znaczenia rozwoju jedności sieci.

  2. Wszystkie oddziały IMC uznają wolną wymianę i wolny dostęp do informacji za warunek konieczny w tworzeniu bardziej wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa.

  3. [Wszystkie IMC uznają prawo aktywist\xF3w, kt\xF3rzy nie chcą być filmowani bądź fotografowani.]

  4. Wszystkie IMC, opierając się na zaufaniu swoich wsp\xF3łpracownik\xF3w i czytelnik\xF3w, powinny wykorzystywać "otwarte publikowanie", pozwalając jednostkom, grupom i organizacjom wyrażać swoje poglądy - niezależnie czy czynią to one otwarcie czy anonimowo. ( patrz także http://lists.indymedia.org/mailman/public/imc-communication/2001-April/001707.html )

  5. Sieć IMC oraz wszystkie lokalne grupy IMC są inicjatywami niedochodowymi.

  6. Wszystkie IMC są świadome znaczenia procesu zmiany społecznej i wspierają rozw\xF3j niehierarchicznych i antyautorytarnych relacji - zar\xF3wno w relacjach interpersonalnych jak i w dynamice grupowej. Powinny one organizować się kolektywnie i uznawać pryncypium metody consensusu przy podejmowaniu decyzji i /rozw\xF3j [bezpośredniego procesu demokratycznego], jawnego dla jego uczestnik\xF3w/.

  7. [Wszystkie IMC uznają wkład jednostkowej pracy w lokalne IMC za warunek konieczny uczestnictwa w procesach decyzyjnych lokalnego kolektywu IMC.]

  8. Wszystkie IMC zobowiązują się dbać o inne IMC i ich społeczności zar\xF3wno kolektywnie jak i jako jednostki i będą wspierać wymianę materiał\xF3w - w tym wiedzy, umiejętności i sprzętu.

  9. Wszystkie IMC powinny używać program\xF3w typu "free source" wszędzie, gdzie to tylko możliwe, aby rozwijać cyfrową infrastrukturę i by nie uzależniać sieci IMC poprzez oprogramowanie, kt\xF3rego kod stanowi własność prywatną.

  10. Wszystkie IMC uznają r\xF3wność wszystkich ludzi i nie powinny dyskrymimować - w tym dysryminować ze względu na rasę, płeć, wiek, klasę czy orientację seksualną. Będąc świadomymi bogactwa kulturowych tradycji w obrębie Sieci, powinniśmy /budować r\xF3żnorodność w obrębie naszych lokalnych ośrodk\xF3w./

po angielsku w http://newimc.indymedia.org lub PrinciplesOfUnity

Topic revision: r4 - 02 Feb 2006, AlsteR
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback