<< ImcPoland

<< EuropeImc

Uwaga: Ta strona ma charakter czysto informacyjny i służy jedynie "meta-syntezie" informacji dla medi\xF3w niezależnych. Sieci Polskich Indymedi\xF3w (jako sieci) nie chcą i nie mogą organizaować protest\xF3w. Ta strona ma ułatwić komunikacje i organizację obsługi medialnej protest\xF3w (jako przeciwwaga dla system\xF3w autorytarnych i medi\xF3w korporacyjnych). Jest też kilka link\xF3w do os\xF3b chcących uczestniczyć w akcji. Warning: this page is only for the meta-synthesis of information for independent media. The Indymedia Poland network (as a network) cannot and does not wish to organise protests. We only wish (as a network) that there is good communication about what's planned (by the authorities with a monopoly on violence, and by citizens) and in what happens. There are some links here for people who want to participate in action.


Ogłoszenia - Announcement

,,European Economic Summit" - WEF w Warsawie śr-pi 28-30.04.2004 - WEF in Warsaw Wed-Fri 28-30 April 2004 - WEF à Varsovie merc-vend 28-30 avril 2004

http://pl.indymedia.org/pl/2003/11/3076.shtml - ImcPl2003113076

email: infoladen at reitschule.ch or contre-attaque at squat.net

Zapasowe metody komunikacji - redundant communication methods

analizy medialne - media, analysis

akcja - action

Alternatywny Forum Ekonomiczny - Alternative Economic Forum

inne akcji - other actions

zesp\xF3ł prawny - legal team

  • podczas protest\xF3w będzie potrzeba natychmiastowej pomocy prawnej oraz kooperacji i komunikacji pomiędzy "niezależnymi obserwatorami" mogącymi poświadczyć o ew. przekrętach policji. There should be legal volunteers who can coordinate legal advice and/or provide "independent observers". Please add any contacts here.
  • Poradnik demonstranta - legal handbook

zesp\xF3ł tłumaczy - translators team

  • Będzie potrzeba tłumaczenia artykuł\xF3w z polskiego na angielski i odwrotnie - redaktorzy i protestujący bedą wielu narodowości a polska indymedia bedzie odwiedzana przez wielu obcokrajowc\xF3w. Możesz tłumaczyć niebędać w warszawie - w tym celu zapisz się na liste tłumaczy polskiej indymedia. During the protests, there will be a need for translating articles from polish and english into your language and posting it on your IMC. If you need your article translated into Polish, you can send it to the polish IMC translation list.
  • indymedia
  • Alter-EE
  • woluntariusze elektroniczne (gatunek inny niż homo sapiens sapiens )

zesp\xF3ł techniczny - technical team

  • Podczas protest\xF3w będzie potrzeba udostepnienia niezależnym reporterom dotępu do sieci, opieka techniczna nad sprzętem (np. sterowniki do aparat\xF3w, kable, kilka punkt\xF3w styku do sieci internet) oraz opieka troskliwa nad serwerami medi\xF3w niezależych. There will need to be technical support for internet access, drivers to read out cameras and video cameras, cables, direct access to independent media servers.

baza gościnna - where to sleep - où dormir

  • gdzie zatrzymają się reporteży i protestujący w warszawie? Spanie, jedzenie, odpoczynek w Stolicy. Jeżeli potrzebujesz miejsca na nocleg lub możesz przenocować przez kilka dni reporter\xF3w i/ lub protestant\xF3w - postuj kontakt do siebie. UWAGA(1) - gospodaże powinni mieć scisły kontakt z grupą prawna i medyczną. UWAGA(2) - pamiętaj że autorytety mogą czytać ten stron, nie bądź paranoiczny, ale nie bądź głupi!
  • If you need hosting in Warsaw or can provide a sleeping space for protestors and/or independent journalists, post your contact info here. WARNING(1) - hosts should have good contact with legal and medical networks. WARNING(2) - don't be paranoid, but don't be stupid - the authorities can read this page.

informacja o kontekscie - background information

Topic revision: r19 - 21 Jan 2006, AlsteR
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback