Всім місцевим ІндиМедіа:

Цей документ \x96 нарис Принципів єдності для всієї мережі ІндиМедіа. Цей документ ґрунтується на принципах, що виникли на основі 18 місяців інтенсивного обговорення у списку розсилки ІндиМедіа-процесу. Ці принципи обговорювали близько 70 членів ІндиМедіа по цілому світу на конференції зі свободи преси, що відбулась у Сан-Франциско 27-29 квітня 2001 року. Було створено робочу групу, що мала представити нарис усім місцевим ІндиМедіа для їхніх відгуків.

Цей документ \x96 результат роботи, що все ще триває, та спроби ствердити основні засади, на яких усі ми стоїмо. Будь ласка, виділіть час на те, щоб на ваших місцевих зборах прочитати й обговорити його. Всі місця в дужках \x96 це частини принципів єдності, але їх особливо відзначено як такі, що потребують подального визначення, прояснення та словесного оформлення. Будь ласка, не соромтеся турбувати робочу групу будь-якими запитаннями. Ми вітаємо та очікуємо вашого внеску.

ПРИНЦИПИ ЄДНОСТІ

1. Мережа незалежних медіа-центрів (ІМСН) ґрунтується на принципах рівності, децентралізації та місцевої автоомії. ІМЕН походить не від централізованого бюрократичного процесу, а від самоорганізації автономних колективів, що визнають важливість розвитку об\x92єднання мереж.

2. ІМС вважає відкритий обмін думками та відкритий доступ до інформації передумовою для будівництва більш відкритого та справедливого суспільства.

3. Всі ІМС поважають право тих активістів, які хочуть, щоб їх не фотографували та не знімали на камеру.

4. Всі ІМС, на підставі довіри до їхніх дописувачів і читачів, будуть використовувати відкрите публікування, дозволяючи індивідам, групам і організаціям виражати свої погляди, за бажанням також анонімно. Див. примітки тут: http://lists.indymedia.org/mailman/public/imc-communication/2001-April/001707.html http://lists.indymedia.org/mailman/public/imc-communication/2001-April/000874.html

5. Мережа ІМС та всі місцеві ІМС будуть працювати не за прибуток.

6. Всі ІМС визнають важливість процесу соціальної зміни та віддані розвиткові неієрархічних і анти авторитарних стосунків, від між особистісних взаємин до групових. Тому, вони будуть організовуватися колективно та будуть віддані принципові консенсусного прийняття рішень та розвитку прямого демократичного процесу, в якому всі братимуть участь, та який буде прозорим для своїх членів.

7. Всі ІМС визнають, що передумовою участі в прийнятті рішень кожної місцевої групи є внесок праці індивіда в роботу групи.

8. Всі ІМС віддані турботі одне про одного та своїм спільнотам як колективно, так і на індивідуальному рівні, та будуть ділитися ресурсами, включно зі знанням, уміннями й обладнанням.

9. Всі ІМС будуть віддані використанню безкоштовних програмних кодів тоді, коли це можливо, для того, щоб розвивати цифрову інфраструктуру та збільшувати незалежність мережі, що не покладатиметься на власницьке програмне забезпечення.

10. Всі ІМС будуть віддані принципам рівності людей та не будуть вдаватися до дискримінації, включно з дискримінацією на грунті раси, статі, віку, класу чи сексуальної орієнтації. Визнаючи величезні культурні традиції в нашій мережі, ми віддані поширенню різноманітності в наших місцевостях.

-- Translated by Anton - 29 Oct 2005
Topic revision: r2 - 18 Nov 2005, AlsteR
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback