Зараз ми працюємо над наступним...

UkraineProjects - Поточні та довготривалі проекти, на які покладають надії та над якими працюють члени колективу Індимедіа-Україна (доповнюйте!)

PgaCommunications - проекти співпраці в рамках PGA - глобальної дії народів

UkraineConnections - Посилання на "альтернативні" та "радикальні" місцеві та всесвітні сайти, організації, публікації, групи активістів, а також посилання на навчальні матеріали тощо.

UkraineWorkingGroups - Список робочих груп та їхні адреси імейл-розсилок.

UkraineProfiles - список членів редакторського колективу та членів загального списку розсилки, що захотіли написати тут про себе.

UkraineArchives - сторінка архівів щодо підсумків та/або протоколів зустрічей колективу. ______________________________________________________________________________________________

Documents for Indymedia Ukraine (In English):

* UkraineDecisionPolicy (English) * UkraineEditorialPolicy (English) * UkraineMissionStatement (English) * UkraineNewIMCForm (English) * UkraineIMCMembershipCriteria (English) * UkraineImcPrinciplesofUnity (English)

Documents for Indymedia Ukraine (українською):

* UkraineDecisionPolicyUA (українською) * UkraineEditorialPolicyUA (українською) * UkraineMissionStatementUA (українською) * IMCMembershipCriteriaUkraineUA (українською) * NewIMCFormUkraineUA (українською)) * UkraineImcPrinciplesofUnityUA (українською) _______________________________________________________________________________________________

-- ArthemChapeye - 20 Nov 2005 -- ArthemChapeye - 06 Dec 2005 додано перший нарис українського перекладу
Topic revision: r2 - 06 Dec 2005, ArthemChapeye
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback