Har översätter vi en StateWatch artikel:

Hemliga Förhandlingar om Överenskommelse mellan EU och USA-En Hemlig överenskommelse om kriminella frågor, undersökningsförfaranden och samarbetsteam förhandlas utan att de Europeiska och nationella parlamenten konsulteras.
-Statewatch (vår källa) vägrades tillgång till fulltext dokument för att: “intresset att skydda rådets mål väger tyngre än intressena för “demokratisk kontroll”..vilket är det som ansökaren refererar till”

Statewatch berättar i en pressrelease den 3 September att de har lyckats få tag på en kopia av den hemliga förhandlingsdagordningen för en överenskommelse (ett fördrag eller Avtal) mellan EU och USA avseende rättsligt samarbete i kriminella frågor, vilket skulle få större konsekvenser för mänskliga rättigheter och friheter. Den berör dödsstraff, utvisning, skapandet av samarbetsteam för utredningar och en “samlad metod gentemot visiteringar, gripanden och uppsnappning av telekommunikationer”.

Utkastet till överenskommelsen ska diskuteras på djupet för första gången vid det informella mötet mellan EUs justitie och inrikes ministrar i Köpenhamn den 13e September - John Ashcroft, USAs Chefsåklagare, kommer att delta i de här samtalen.

Tony Bunyan, redaktör hos Statewatch, kommenterar:

“Det är fullständigt oacceptabelt i en demokrati att en överenskommelse förhandlas med en icke-EU stat i hemlighet, utan att nationella parlament eller det civila samhället har något att säga till om.”
Det här är ett grundläggande exempel hur fundamentala rättigheter och skydd, som byggts upp inom EU under decennier, bjuds ut till förhandlingar av EUs regeringar för att möta USAs krav i det så kallade “kriget mot terrorism”.

Hela storyn och dokumentation finns på engelska på:

<http://www.statewatch.org/news/2002/jul/11Auseu.htm>

-- MickeBystrom - 03 Sep 2002
Topic revision: r1 - 03 Sep 2002, MickeBystrom
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback