Här är nästa del som ska översättas. Originalet finns på Statewatchsajten
Du måste inte skriva HTMLtecken istället för de svenska tecknen, men det är bra för annars måste vi sätta dit prickarna igen efteråt. Skriv i Dreamweaver eller exportera som HTML fran ditt ordbehandlarprogram. Sen kan du använda attach file pa första sidan om du vill eller klippa och klistra. Du kan också helt enkelt bara maila översattningen till mig.

P>Det föreslagna avtalet startade som ett för att bekämpa terrorismen, men är nu utsträckt till brott i allmänhet. Det Europeiska Rådet (De 15 regeringarna) har bemyndigat EUs ordförandeskap att:

“öppna förhandlingar med Förenta Staterna för syftet att slutföra ett eller flera avtal om samarbete i kriminella frågor mellan EU och USA. Förhandligarna bör bli..utförda i en anda av samarbete mellan likatänkande och jämställda parter” (betoning tillagd)

I förhandlingarna med USA verkar EUs regeringar vara villiga att överge eller modifiera (på ett negativt sätt) en rad grundläggande rättigheter och beskydd som är inbyggda i EU lagar och skyddade av den Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheter.

Avtalet (och alla framtida avtal) kommer att förhandlas och överenskommas i hemlighet under Artiklarna 38 och 24 i den Europeiska Unionen fördrag. Varken nationella eller europeiska parlament behöver rådfrågas och än mindre det civila samhället.

“Hållningen att inta”Förhandlingmandatet är indelat i 2 delar: “Frågor att framställas av EU” och “Frågor framställas av USA” och mot varje fråga som är framställd av EU “Hållningen att inta”. Frågorna som framställs är resultatet av informella samtal mellan EU och USA som började den 29 September förra året.

Beträffande “allvarliga brott” vill EU “underlätta visiteringar och beslagtagandet av tillgångar på bankkonton” och förbättra samarbetet och “minska fördröjningar” genom att föreslå skapandet av “kontaktpunkter i varje medlemsstat och i USA”.

EU framlägger också 2 omfattande förslag: Först, att den legala grunden ska läggas för att:
“upprätta gemensamma undersökningsteam”

för att genomföra hemliga polisoperationer. Det finns ingen omnämnande till regler i det civila samhället eller det kriminella ansvaret hos teammedlemmar eller till det lagliga regelverk som ska tillämpas vid deras operationer.
Det andra, under rubriken: “Förbättra undersökningsprocedurer” så föreslår EU:

“Inrättandet av en gemensamt tillvägagångsätt för visiteringar, gripanden och uppsnappande av telekommunikationer”

Man nämner inte Artikel 8 i EKMR (rätten till privatliv och familjeliv) och inte heller några reservationer inför frågor som dubbelkriminalitet eller utlämningar.

EUs hållning under rubriken “Garantier och Skydd” nämner inte den Europeiska Konvention för Mänskliga Rättigheter och säger oroande nog att frågan om “data skydd” kommer att “väckas av EU i ett senare tillfälle” - detta beror på att USA inte har något dataskyddsbeslut.

Mest extraordinärt av allt, under samma rubrik, angående frågan om “dödsstraff i EU” så är “hållningen att inta” för EU att:

“informera USA om att vissa medlemsstater kan önska att erhålla specifika bestämmelser beträffande detta” (betoning tillagd)

Det förefaller som att vissa medlemsstater i EU är villiga att bli “medbrottsling” till dödsstrafet, genom att tillhandahålla bevis och vittnen till USA i dödsstraffrättegångar - även fast alla EUs medlemsstater giltigtförklarat Protokol 6 i EKMR och har skrivit under Protokoll 13 i EKMR (som fullständigt förbjuder dödsstraff).

“Frågorna väckta av USA” innefattar “minskadet av det politiska motståndet mot politiska undantag för lagöverträdelser” (gentemot utlämningar), utlämning av medborgare och “Specialdomstolar” (för vilka EU “begär försäkringar” om att de som utlämnas kommer att få ett för USA ordinärt rättegångsförfarande).

-- MickeBystrom - 03 Sep 2002
Topic revision: r2 - 05 Sep 2002, MickeBystrom
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback