BitchX-SSL, stunnel (IRC+SSL per a UNIX/Linux)

[ catal\xE0, espa\xF1ol, english ]

mIRC Segur (IRC+SSL per a win32)

[ catal\xE0, espa\xF1ol, english ]


[catal\xE0] BitchX-SSL i stunnel (IRC+SSL per a UNIX/Linux)

en UNIX/Linux tenim diferents possibilitats per fer IRC Segur (quina era la definici\xF3 de llibertat?),

podeu trobar tot sobre IRC+SSL en el SSL IRC Project: http://hq.alert.sk/projects/ssl-irc.php3

per\xF2 anem poc a poc, una opci\xF3 \xE9s BitchX-SSL

BitchX \xE9s un popular client d'IRC per a la consola (sense entorn gr\xE0fic), a aquest programa se li va incloure el suport per a SSL creant BitchX-SSL

el descarregueu directament des de ftp://hq.alert.sk/pub/projects/SSL-irc (la versi\xF3 actual \xE9s la 0.9b)

aleshores, com normalment fariem normalment:

# bunzip2 BitchX-openSSL-0.9b.tar.bz2
# tar xvf BitchX-openSSL-0.9b.tar
# cd BitchX-openSSL-0.9b
# ./configure
# make && make install

acte seguit, obrim un altre shell (si utilitzem bash) o executem 'rehash' (amb csh o tcsh) per poder executar BitchX-SSL (ja que sin\xF3 no ens el trobaria) i executem:

# BitchX-75p3i-openSSL -SSL -p 6697 irc.indymedia.org -n elteunick

m\xE9s opcions per a connectar per IRC Segur? una grandiosa, per no dir enorme!

stunnel

stunnel \xE9s un programa independent del client d'IRC que crea una connexi\xF3 encriptada entre un port local i un remot d'una manera transparent per a les aplicacions. qui s\xE0pia qu\xE8 fa stunnel se n'adonar\xE0 que pot ser utilitzat amb qualsevol client d'IRC! wink

exemple gr\xE0fic

.------------.
| IRC client |
|   || <-------- aquesta connexi\xF3 (local) no est\xE0 encriptada
|   ||   |
|   ||   |               .------------.
|   ||   |               | IRC server |
|  stunnel <================================> with SSL |
|      |   connexi\xF3 encriptada   |  support |
'------------'               '------------'

aleshores, instal\xB7lem stunnel:

el podeu descarregar de stunnel.org: http://www.stunnel.org/download/source.html

nota: x.xx \xE9s el n\xFAmero de versi\xF3, en estos moments l'\xFAltima versi\xF3 estable \xE9s la 4.00

# tar xvzf stunnel-x.xx.tar.gz
# cd stunnel-x.xx
# ./configure
# make && make install

aleshores podeu executar-lo de la seg\xFCent manera:

# stunnel -c -d localhost:6667 -r irc.indymedia.org:6697

ara obriu el vostre client d'IRC preferit (xchat, KSirc, etc...) i connecteu normalment al servidor localhost:6667 (6667 \xE9s el port t\xEDpic d'IRC)... e voil\xE0!

/*
topi's tip&trick:

si vols oblidar-te de l'stunnel (que s'execute quan s'inicie la m\xE0quina, i aix\xED ni t'enterar\xE0s) crea un fitxer al teu directori rc.d fent:

# echo "stunnel -c -d localhost:6667 -r irc.indymedia.org:6697" > stunnel-irc.sh
# chmod 755 stunnel-irc.sh
*/

+!

m\xE9s? encara m\xE9s? http://www.sircd.org/FAQ.php --> ac\xED podeu trobar epic-ssl i xchat amb ssl


[espa\xF1ol] BitchX-SSL y stunnel (IRC+SSL para UNIX/Linux)

en UNIX/Linux tenemos diferentes posibilidades por hacer IRC seguro (cu\xE1l era la definici\xF3n de libertad?),

pod\xE9is encontrar todo sobre IRC+SSL en el SSL IRC proyecto: http://hq.alerto.sk/projects/ssl-irc.php3

pero vamos poco a poco, una opci\xF3n es BitchX-SSL

BitchX es un popular cliente de IRC para la consola (sin entorno gr\xE1fico), a este programa se incluye el apoyo para SSL creando BitchX-SSL

lo descarg\xE1is directamente desde ftp://hq.alerto.sk/pub/projects/ssl-irc (la versi\xF3n actual es la 0.9b)

entonces, como normalmente se hace:

# bunzip2 <nop>BitchX-openSSL-0.9b.tar.bz2
# tar xvf <nop>BitchX-openSSL-0.9b.tar
# cd <nop>BitchX-openSSL-0.9b
# ./configure
# make && make install

despues abrimos otro shell (si utilizamos bash) o ejecutamos 'rehash' (con csh o tcsh) por poder ejecutar BitchX-SSL (puesto que sino no nos lo encontrar\xEDa) y ejecutamos:

# BitchX-75p3y-openSSL -SSL -p 6697 irc.indymedia.org -n tunick

m\xE1s opciones para conectar por IRC seguro? una grandiosa, por no decir enorme!

stunnel

stunnel es un programa independiente del cliente de IRC que crea una conexi\xF3n encriptada entre un puerto local y un remoto de un modo transparento para las aplicaciones. qui\xE9n sepa qu\xE9 hace stunnel se dar\xE1 cuenta que puede ser utilizado con cualquiera cliente de IRC! wink

ejemplo gr\xE1fico

.------------.
| IRC client |
|   || <-------- esta connecci\xF3n (local) no est\xE0 encriptada
|   ||   |
|   ||   |               .------------.
|   ||   |               | IRC server |
|  stunnel <================================> with SSL |
|      |   connecci\xF3n encriptada  |  support |
'------------'               '------------'

entonces, instalamos stunnel:

lo pod\xE9is descargar de stunnel.org: http://www.stunnel.org/download/source.html

nota: x.xx es el n\xFAmero de versi\xF3n, en estos momentos la \xFAltima versi\xF3n estable es la 4.00

# tar xvzf stunnel-x.xx.tar.gz
# cd stunnel-x.xx
# ./configure
# make && make install

entonces pod\xE9is ejecutarlo de la siguiente manera:

# stunnel -c -d localhost:6667 -r irc.indymedia.org:6697.

ahora abr\xEDs vuestro cliente de IRC preferido (xchat, KSirc, etc...) y conect\xE1is normalmente al servidor localhost:6667 (6667 es el puerto t\xEDpico de IRC)... e voil\xE0!

/*
t\xF3pese tips&tricks:

s\xED quieres olvidarte del stunnel (que se ejecuto cuando se inicio la m\xE1quina, y as\xED ni te enterar\xE0s) crea un fichero a tu directorio rc.d haciendo:

# echo "stunnel -c -d localhost:6667 -r irc.indymedia.org:6697" > stunnel-irc.sh
# chmod 755 stunnel-irc.sh
*/

+!

m\xE1s? todav\xEDa m\xE1s? http://www.sircd.org/FAQ.php --> aqu\xED pod\xE9is encontrar epic-ssl y xchat con ssl


[english] BitchX-SSL and stunnel (IRC+SSL for UNIX/Linux)

under UNICES, we have multiple possibilities for how to make IRC secure (what was the definition of freedom?)

you can find-out everything about irc+ssl at the ssl-irc-project: http://hq.alerto.sk/projects/ssl-irc.php3

one option is BitchX-ssl

BitchX is a popular command line irc-client (without a graphical interface), which already has ssl support.

download it from ftp://hq.alerto.sk/pub/projects/ssl-irc (the current version is 0.9b)

and this is how you install it:

# bunzip2 <nop>BitchX-openSSL-0.9b.tar.bz2
# tar xvf <nop>BitchX-openSSL-0.9b.tar
# cd <nop>BitchX-openSSL-0.9b
# ./configure
# make && make install

afterwards, open another shell (if you use bash) or execute 'rehash' (with csh or tcsh) to make BitchX-SSL executable and start it:

# BitchX-75p3y-openSSL -SSL -p 6697 irc.indymedia.org -n yournick

more possibilities to connect to irc in a secure way? try this:

stunnel

stunnel is independent of the irc-client you use. it creates an encrypted connection between the local and the remote ports that is transparent to applications. anybody understanding what stunnel does will see that it can be used with any irc-client! wink

illustration

.------------.
| IRC client |
|   || <-------- this connection is not encrypted
|   ||   |
|   ||   |               .------------.
|   ||   |               | IRC server |
|  stunnel <================================> with SSL |
|      |   encrypted connection   |  support |
'------------'               '------------'

download stunnel:

download it from stunnel.org: http://www.stunnel.org/download/source.html

note: x.xx is the number of the version, at the time of writing, the last stable version was 4.00

to install stunnel:

# tar xvzf stunnel-x.xx.tar.gz
# cd stunnel-x.xx
# ./configure
# make && make install

execute it like this:

# stunnel -c -d localhost:6667 -r irc.indymedia.org:6697.

now you open your prefered irc-client (xchat, KSirc, etc...) and connect normaly to the server localhost:6667 (6667 is the usual irc-port)... et voil\xE0!

/*
t\xF3pese tips&tricks:

if you don't want to have to think about stunnel (so that it gets executed automatically when the computer initialises) create a file in your rc.d folder:-

# echo "stunnel -c -d localhost:6667 -r irc.indymedia.org:6697" > stunnel-irc.sh
# chmod 755 stunnel-irc.sh
*/

+!

more? still more? http://www.sircd.org/FAQ.php --> here you can find epic-ssl and xchat with ssl


[catal\xE0] mIRC Segur (IRC+SSL per a win32)

1. TINDRE EL SOFTWARE

baixar aquest dos programes: mIRC32 + mirc-ssl

descarregar mIRC32: http://www.mirc.com/get.html

descarregar mirc-ssl: http://petito.indymedia.org/bcneditorial/mirc-ssl.zip

instal.lar mIRC32 en la carpeta c:\mirc

descomprimir mirc-ssl.zip a la carpeta c:\mirc (ficar solament els arxius, no la carpeta)

2. CONFIGURAR LA CONNEXI\xD3 A INDY

obrir el programa mIRC

en la finestra que surt en obrir el programa, clicar el bot\xF3 "Add" per afegir una connexi\xF3 amb indymedia

Tens que ficar coses en dos casilles
 • "Description": un nom per a que te recordes de que \xE9s indy
 • "IRC_Server": irc.indymedia.org
fas ok

ara tens que ficar en la finestra que encara hi \xE9s oberta
 • "Full Name:" nom sencer
 • "Email"
 • "NickName" el nom en el que apareixes al xat
 • "Alternative" per si algu ja te el nom que has escollit per al xat

fes clic a "OK"

3. FICAR LES PREFERENCIES DEL PROGRAMA BE

MENU FILE > OPTIONS > GENERAL > LOCK i desmarques /run

4. CARREGAR EL SCRIPT

des del programa mIRC32 apreta ALT-R per editar les opcions de 'remote', aix\xF2 obrir\xE0 una finestra. en aquesta finestra clica al men\xFA File, opci\xF3 Load i tria 'mirc-ssl.mrc'

si no veus el fitxer, surtir i tornar a la carpeta

dir ok a la finestra

5. FICARTE EN MODO SEGUR

ara escriu /secureirc en la l\xEDnia de comandes (la mateixa del xat per a parlar). A partir d'ara, ja no tens que ficar totes les opcions cada volta que entres, solament escriure a la l\xEDnia de comandes /secureirc

ja est\xE0s connectada de forma segura

per a saber si est\xE0s connectada : en la l\xEDnia de comandes escriu: /whois el_teu_nick

i apareixer\xE0 irc@127.0.0.1 en volta de la teua IP. ja estas conectada de forma segura. ara a xerrar tranquilament smile

-si et dona error- "/run: unable to open 'stunnel.exe' pot ser que no tingues els fitxers de mirc-ssl.zip gravats

/* una cosa bona d'aprendre \xE9s a guardar els logs de les xats ho fique per si voleu aprendre

LOGS

(per a guardar les converses que tens en el xat) ACTIVEM ELS LOGS DE MENU FILE -> OPTIONS -> IRC -> LOGGING -> AUTOMATICALLY LOG: BOTH MARCANT TIMESTAMP LOGS */


[espa\xF1ol] mIRC Seguro (IRC+SSL para win32)

1. TENER EL SOFTWARE

bajar estos dos programas: mIRC32 + mirc-ssl

descargar mIRC32: http://www.mirc.com/get.html

descargar mirc-ssl: http://petito.indymedia.org/bcneditorial/mirc-ssl.zip

instalar mIRC32 en la carpeta c:\mirc

descomprimir mirc-ssl.zip en la carpeta c:\mirc (poner solamente los archivos, no la carpeta)

2. CONFIGURAR LA CONEXI\xD3N A INDY

abrir el programa mIRC

en la ventana que sale al abrir el programa, clicar el bot\xF3n "Add" para a\xF1adir una conexi\xF3n con indymedia

Tienes que poner cosas en dos casillas
 • "Description": un nombre para que te acuerdes de que es indy
 • "IRC_Server": irc.indymedia.org
haces ok

ahora tienes que poner en la ventana que todav\xEDa est\xE1 abierta
 • "Full Name:" nombre completo (puede ser inventado)
 • "Email"
 • "NickName" el nombre con el que apareces en el chat
 • "Alternative" por si alguien ya tiene el que has elegido para el chat

haz click en "OK"

3. PONER LAS PREFERENCIAS DEL PROGRAMA BIEN

MENU FILE > OPTIONS > GENERAL > LOCK desmarcas /run

4. CARGAR EL SCRIPT

desde el programa mIRC32 aprieta ALT-R para editar las opciones de 'remote', eso abrir\xE1 una ventana. en esa ventana pincha en el men\xFA File, opci\xF3n Load y selecciona 'mirc-ssl.mrc'

si no ves el fichero, sal y vuelve a entrar en la carpeta

decir ok en la ventana

5. PONERTE EN MODO SEGURO

ahora escribe /secureirc en la l\xEDnea de comandos (la misma del chat para hablar). normalmente no tienes que poner todas las opciones cada vez que entras. solamente poner la linea de comandos /secureirc

ya est\xE1s conectada de forma segura

para saber si est\xE1s conectada : en la l\xEDnea de comandos escribe : /whois tunick

y te saldr\xE1 irc@127.0.0.1 en vez de tu IP. ya est\xE1s conectada de forma segura. ahora a charlar tranquilamente smile

-si te da error- "/run: unable to open 'stunnel.exe' puede ser que no tengas los ficheros de mirc-ssl.zip grabados en la carpeta mirc

una cosa que vale la pena aprender es guardar los logs de los chats. lo pongo por si quer\xE9is aprenderlo

LOGS

(para guardar las conversaciones que tienes en el chat) ACTIVAMOS LOS LOGS DE MENU FILE -> OPTIONS -> IRC -> LOGGING -> AUTOMATICALLY LOG: BOTH MARCAR TIMESTAMP LOGS


[english] Secure mIRC (IRC+SSL for win32)

1.OBTAINING THE SOFTWARE

download these 2 programs: mIRC32 + mirc-ssl

download mIRC32: http://www.mirc.com/get.html

download mirc-ssl: http://petito.indymedia.org/bcneditorial/mirc-ssl.zip

install mIRC32 in the folder c:\mirc

uncompress mirc-ssl.zip to the folder c:\mirc (only the files, not the actual folder)

2.CONFIGURING A CONNEXION TO INDY

start the mIRC program

in the window that opens when you start the program, click on the "Add" button to add a connexion to indymedia

You have to complete the following 2 fields:
 • "Description": a memorable name for your connexion to indy
 • "IRC_Server": irc.indymedia.org

click ok

now you have to complet the fields of the window that is still open
 • "Full Name:"
 • "Email"
 • "NickName" the name (psudonym) that you will use in the chat
 • "Alternative" just in case someone is already using the nick you choose

click "OK"

3 SETTING THE CORRECT PREFERENCES FOR THE PROGRAM

MENU FILE > OPTIONS > GENERAL > LOCK and uncheck /run

4 LOADING THE SCRIPT

whilst running mIRC32, press ALT-R, which will open a new window inside mIRC32. In this windows select the Load option from the File menu, and choose 'mirc-ssl.mrc'

if you don't see the file, exit and re-enter the folder

click ok

5 STARTING SECURE MODE

now in the comand line (the same one you use in the chat for typing), type /secureirc. normally, you don't have to put all the options each time you enter, just /secureirc in the command line

you now have a secure connexion

to check you have connected properly : in the command line, type : /whois yournick (don't actually type 'yournick', but rather the nick that you have choosen)

then you will see irc@127.0.0.1 instead of your ip number. you are connected securely. now you can talk without worrying smile

-if you have an error- "/run: unable to open 'stunnel.exe' it could be that you don't have the files mirc-ssl.zip on the mirc folder

one thing worth learning to do, is to save the logs from the chats. i've included this, just in case you wish to know how

LOGS

(for keeping records of chat conversations)

ACTIVATE THE LOGS IN MENU FILE -> OPTIONS -> IRC -> LOGGING -> AUTOMATICALLY LOG: BOTH

MARCK TIMESTAMP LOGS

-- HhDd - 23 Jun 2002

-- AlsteR - 31 Mar 2005 - removed erroneous links

Topic revision: r14 - 24 Aug 2007, KwadroNaut
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback